ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-847/21
Konjic, 15.03.2021.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-846/21 od 15.03.2021 godine, u postupku javne nabavke roba ulja za radne mašine , direktor društva donosi slijedeću :

O D L U K U

I

Ponuda ponuđača „Valvoson“ d.o.o. Busovača protokolisana pod brojem P-613/21 od 18.02.2021.godine se odbacuju kao neprihvatljiva u postupku javne nabavke roba -ulja za radne mašine.
II
Ugovor za javnu nabavku roba ulja za radne mašine se dodjeljuje ponuđaču „Teknoxgroup “ d.o.o. Sarajevo protokolisanu kod ugovornog organa pod brojem P-614/21 od 18.02.2021.godine za ponuđenu cijenu u iznosu 8.238,00 KM.

III

Izabrani ponuđač, "Teknoxgroup “ d.o.o Sarajevo je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.
IV.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/20 od 23.11.2020. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi:ulja za automobile i autobuse Lot 1, i ulja za radne mašine Lot 2.

Оbavijest o nabavki broj: 676-1-1-67-3-35/20 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 08.12.2020. godine . Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba broj P-3831/20 od 28.12.2020. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o ocjeni ponuda broj P-35/21 i Preporuku o poništenju postupka javne nabavke roba broj P-36/21 od 22.01.2021. godine u postupku javne nabavke roba za Lot 2 -ulja za radne mašine iz razloga što u otvorenom postupku nabavke je zaprimljena samo jedna blagovremena ponuda koja je neprihvatljiva za ugovorni organ te nije u skladu sa postavljenim uslovima iz predmetne dokumentacije.

 

Komisija je iz naprijed navedenih razloga predložila da se za predmetnu nabavku provede pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa odredbama člana 21.st.1.t.a)s obzirom da su ispunjeni uslovi za provođenje navedene nabavke. Shodno navedenom ugovorni organ je proveo pregovarački postupak bez objave oabvještenja te je poslao zahtjev za učešće sljedećim ponuđačima :“Valvoson“ d.o.o. Busovača zahtjev broj P-527/21 od 10.02.2021.godine i „Teknoxgroup“ d.o.o. Sarajevo zahtjev broj P-527-1/21 od 10.02.2021.godine
Istog dana ugovorni organ je na svojoj web stranici društva postavio informaciju o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj P-528/21 od 10.02.2021.godine svim zainteresovanim ponuđačima , te da mogu tendersku dokumentaciju preuzeti na protokolu društva.

Naime ponuđač „Biol“d.o.o. Konjic je dana 12.02.2021.godine uputio zahtjev za ustupanje dokumentacije za navedenu nabavku roba ulja za radne mašine protokolisan pod broj P-559/21 od 12.2.2021.godine gdje mu je ugovorni organ istu i ustupio .Javno otvaranje ponuda zakazano je za 22.02.2021.godine gdje su pristigle dvije ponude i to ponuda ponuđača „Valvoson“d.o.o. Busovača protokolisana pod brojem P-613/21 od 18.2.2021.godine i ponuda ponuđača „Teknoxgroup „d.o.o. Sarajevo protokolisana pod brojem P-614/21 od 18.2.2021.godine.

Ponuda ponuđača „Valvoson“d.o.o. Busovača broj P-613/21 od 18.02.2021.godine odbačena je kao nepotpuna jer nije sadržila svu potrebnu dokumentaciju koja je zahtjevana po pozivom na pregovarčki postupak , tako da je postupak nastavljen i pregovori izvršeni samo sa jednim ponuđačem i to sa „Teknoxgroup“ d.o.o. Sarajevo ponuda broj P-614/21 od 18.02.2021.godine .

Ponuda ponuđača Teknoxgroup“ d.o.o. Sarajevo je dostavljena u skladu sa Zahtjevom ugovornog organa i ista sadrži slijedeće elemente kako slijedi:
a) Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku nabavke bez objave obavještenja.
b) Obrzac za cijenu ponude -robe u kojem je iskazana cijena u iznosu 8.238,00 KM bez PDV-a.
c) Povjerljive informacije
d) Nacrt ugovora
e) Izjava o roku plaćanja od 60 dana od dana izdavanja fakture
f) Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45 ZJN BiH
g) Aktuelni izvod iz sudskog registra
h) Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47 ZJN BiH
i) Potvrde poslovnih banaka o solventnosti transakcijskih računa
j) -Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 49 ZJN BiH
k) Certifikati proizvođača tražne u skladu sa zahtjevima ugovornog organa.
l) Pismena izjava iz član 2.ZJN BiH

 

Komisija za javnu nabavku je jednoglasno ocjenila pristiglu ponudu prihvatljivom za ugovorni organ ,kako u finansijskom tako i u tehničkom smislu,što je i konstatovano u zapisniku o ocjeni ponuda broj P-845/21 od 15.3.2021.godine.
U postupku ocjene provedenog postupka , rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bieventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

 

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da je postupak proveden u skladu sa Zakona o javnim nabavkama BIH , podzakonskim aktima, internim aktima, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa sa tržišnom konkurencijom , da je osigurana stvarna konkurencija , da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće na način da se osigurava aktivnai pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.


-DOSTAVITI 
-Ponuđačima
Komisija za nabavke 
- a/a

                                                                             Direktor

                                                    Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.