ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-454/21
Konjic, 03.02.2021.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-453/21 od 03.02.2021. godine, u postupku javne nabavke roba -zaštitna HTZ oprema LOT 1, direktor društva donosi slijedeću :

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-453/21 od 03.02.2021. godine i ugovor za javnu nabavku roba -zaštitna HTZ oprema LOT 1, dodjeljuje se ponuđaču "RM COMPANY" d.o.o. Zenica, ponuda broj: P-839/21 od 01.02.2021. godine, za ponuđenu cijenu od 32.170,25 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, "RM COMPANY" d.o.o. Zenica je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "RM COMPANY" d.o.o. Zenica po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e


Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2021 godinu broj P-3305/20 od 23.11.2020. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba -zaštitna HTZ oprema Šifra JRJN 18143000-3 –zaštitna oprema.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka javne nabavke i podjeljena na lotove , Lot 1 zaštitna oprema za radnike i Lot 2 zaštitna oprema za sjekače.

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-69-3-36/20 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 14.12.2020. godine, kao i ispravka obavještenja o nabavci broj 676-1-1-69-8-3/21 dana 15.01.2021 godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba -zaštitna HTZ oprema broj P-3604/20 od 14.12.2020. godine , kao i izmjenjene tenderske dokumentacije broj:P-3659/20 od 18.12.2020 godine i P-202/21 od 15.01.2021 godine su izrađene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

Iste su objavljene na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 27 ponuđača.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-395/21 od 01.02.2021. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-404/20 od 01.02.2021. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba zaštitna HTZ oprema broj P-452/21 od 03.02.2021. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-453/21 od 03.02.2021. godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;
- da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za zabavku roba zaštitna HTZ oprema broj P-3604/20 od 14.12.2020. godine , kao i izmjenjene tenderske dokumentacije broj:P-3659/20 od 18.12.2020 godine i P-202/21 od 15.01.2021 godine .

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "RM COMPANY“d.o.o Zenica je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 80 bodova , rok plaćanja 10 bodova, i rok isporuke 10 bodova je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 32.170,25 KM , rokom plaćanja od 60 dana i rokom isporuke od 1 dana prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

 DIREKTOR

s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u u zakonski predviđenom roku od deset dana putem ugovornog Organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.