ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-364/21
Konjic, 29.01.2021.god.

 

Na osnovu člana člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-362/21 od 29.01.2021. godine na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-363/21 od 29.01.2021.godine , direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U

I

Ponuda ponuđača „Asa osiguranje“ d.d Sarajevo protokolisana pod brojem P-261/21 od 20.01.2021.godine se odbacuju kao neprihvatljiva u postupku javne nabavke usluga- kolektivno osiguranje radnika od nesretnog slučaja.

II
Ugovor za javnu nabavku usluga kolektivno osiguranje radnika od nesretnog slučaja.se dodjeljuje ponuđaču „Sarajevo osiguranje“ d.d. Sarajevo protokolisanu kod ugovornog organa pod brojem P-278/21 od 21.01.2021.godine za ponuđenu cijenu u iznosu 9.000,00 KM.

III

Izabrani ponuđač, "Sarajevo osiguranje “ d.d. Sarajevo je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.
IV.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/20 od 23.11.2020. godine. Javna nabavka provedena je putem konkurentskog zahtjeva .Оbavijest o nabavci broj: 676-7-2-1-3-1/21 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 07.01.2021. godine .

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja broj P-65/21 od 07.01.2020. godine godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 29.01.2021.godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik o ocjeni ponuda broj: P-362/21 od 29.01.2020.godine i Preporuku broj: P- 363/21 od 29.01.2021. godine, u postupku javne usluga kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja .U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2
- da je blagovremeno zaprimljene 2 ponude
- da nije bilo neblagovremenih ponuda
- te da je jedna ponuda odbijena kao neprihvatljiva

Također komisija za javne nabavke je shodno svojim ovlaštenjima izvršila provjeru,kvalifikaciju, kandidata te predložila da se ponuda ponuđača "ASA osguranje "( P-261/21, od 20.01.2021.godine) se odbaci kao neprihvatljiva, iz razloga što je tačkom 1.1 tenderske dokumentacije broj P-65/21 od 07.01.2021.godine ugovorni organ naveo da za nabavku usluga-kolektvno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja procjenjena vrijednost nabavke iznosi 9.000,00 KM. Ponuđač “Asa osiguranje” d.d Sarajevo dostavio je ponudu u iznosu 11.790,00 KM što premašuje procjenjenu vrijednost nabavke i veća je od budžeta ugovornog organa odobrenog za predmetnu nabavku. Ugovorni organ nije u mogućnosti da obezbjedi dodatna sredstva, i ne može prilagodit svoj budžet povećanoj vrijednosti nabavke koju je u ponudi dostavio ponuđač “Asa osiguranje” d.d Sarajevo jer su veća od osiguranih sredstava predviđenih za predmetnu nabavku.

Iz navedenog nesporno proizilazi da je ponuda ponuđača „Asa osiguranje“ d.d. Sarajevo nije potpuna, te ne može biti predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke. Shodno navedenom komisija za javne nabavke ugovornog organa predlaže da se ista odbaci u skladu sa članom 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama.

Izabrani ponuđač, "Sarajevo osiguranje" d.d Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 90 bodova i rok plaćanja 5 bodova i rok isplate štete od dana kompletiranja dokumentacije 5 bodova, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 9.000,00 KM , rokom plaćanja od 60 dana i rokom isplate štete 1 dan od dana kompletiranja dokumentacije prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

                                                                   Direktor

                                          s.r mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.