ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-295/21
Konjic, 22.01.2021.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-290/21 od 22.01.2021 godine, u postupku javne nabavke roba rezervnih dijelova i servis za rovokopač utovarivač JCB 3CX , direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-290/21 od 22.01.2021. godine i ugovor za javnu nabavku roba- rezervnih dijelova i servis za rovokopač utovarivač JCB 3CX , dodjeljuje se ponuđaču "Juterman“ d.o.o. Gradiška ponuda broj: P- 72/21 od 07.01.2021. godine, za ponuđenu cijenu od 21.083,07 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, Juterman“ d.o.o. Gradiška je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „Juterman“ d.o.o. Gradiška po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3800/19 od 28.11.2019. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem konkurentskog postupka. Оbavijest o nabavki broj: 676-7-1-71-3-39/20 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 28.12.2020. godine . Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezervnih dijelova i servis za rovokopač utovarivač broj P-3831/20 od 28.12.2020. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.
Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-99/21 od 11.01.2021. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-129/21 od 11.01.2021. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba – rezervnih dijelova i servis za rovokopač utovarivač JCB 3CX broj P-289/21 od 22.01.2021. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-290/21 od 22.01.2021. godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2
- da su blagovremeno zaprimljene samo 2 ponuda
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
- te da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba- rezervnih dijelova i servis za rovokopač utovarivač JCB 3CX .
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi: Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "Juterman" d.o.o. Gradiška je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 90 bodova i rok plaćanja 10 bodova, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 21.083,07 KM i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.
Dok je drugorangirani ponuđač „Terra“ d.o.o. Hadžići sa ukupnom cijenom u iznosu od 25.790,20 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 83,57 bodova čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

Direktor
-DOSTAVITI 
-Ponuđačima
- Komisija za nabavke
- a/a

                                                                           Direktor

                                                           s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od pet dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.