ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-182/21
Konjic, 14.01.2021.god.

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P- 181/21 od 14.01.2021 . godine, direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U
o odbacivanju ponuda

Ponuda ponuđača „BIOL“ d.o.o. Konjic se odbacuju kao nepotpuna jer ne ispunjavaju uslove i zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj P-3468/20 od 08.12.2020. godine u postupku javne nabavke roba ulja za automobile i autobuse Lot 1.

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/20 od 23.11.2020. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba ulja za automobile i autobuse Lot 1 Šifra JRJN 09211100-2 –motorna ulja.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-67-3-35/20 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 08.12.2020. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba ulja za automobile i autobuse Lot 1 broj P-3468/20 od 08.12.2020. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 14 ponuđača.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-3860/21 od 30.12.2020.godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P- 3863/20 godine od 30.12.2020.godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba motorna ulja za automobile i autobuse Lot 1 broj P- 181/21 od 14.01.2021 godine.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponuda;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
Također, Komisija za javne nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 1 od 2 dostavljene ponuda nije pripremljena u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije.

 

Ponuda ponuđača „BIOL“ d.o.o. Konjic, nije pripremljena u skladu sa zahtjevima i uslovima iz Tenderske dokumenatcije za nabavku ulja i maziva broj P-3468/20 od 08.12.2020. godine.
Naime, ponuđač “Biol” d.o.o. Konjic je u postupku javne nabavke roba-ulja za automobile i autobuse Lot 1 dostavio ponudu broj P-3859/20 od 30.12.2020.godine koja se sastoji isključivo i jedino od obrasca za ponudu, i obrasca za cijenu ponude, gdje je cijena upisana u printanoj formi bez pečata i potpisa ovlaštene osobe. Također ponuda ponuđača „Biol“ d.o.o. Konjic ne sadrži obavezne elemente koje svaka ponuda treba da sadrži propisane članom 58.ZJN BiH, te nije u skladu sa tačkom 15.predmetne tenderske dokumentacije.
Dakle ponuda nema odnosno ne sadrži obaveznu dokumentaciju kako je traženo TD i to:
a) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona -Aneks IV;
b) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. tačka a) do d) i e) (Ekonomsko finansijska sposobnost u postupku nabavke roba Zakona o javnim nabavkama -Aneks VI;
c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 49. tačka a) d) i e) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke roba Zakona o javnim nabavkama -Aneks V;
d) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke,
e) Pismena izjava iz člana 52. st.2 Zakona o javnim nabavkama -Aneks VII;
f) Ispravno popunjen Obrazac za ponudu-Aneks II;
g) Ispravno popunjen Obrazac za cijenu ponude – Aneks III;
h) Ispravno popunjen Nacrt ugovora-Aneks IX:
i) Ispravno popunjen spisak povjerljivih informacija Aneks VIII;
j) Uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta a kojom se potrvrđuje da na odgovarajući način tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama (uvjerenje ne smije biti starije od 90 dana, te treba da sadrži pečat, potpis i logo nadležne institucije koja ga je izdala);(original ili ovjerena kopija)
k) Dokaze zahtjevane tehničkom specifikacijom (slike odobrenja tehnike listove itd)
l) Izjave o preferencijalnom tretmnu domaćeg
m) Izjava o roku plaćanja
n) Izjava o namjeri podugovaranja

Također, tačkom 15. predmetne tenderske dokumenatcije utvrđeno su slijedeće obaveze ponuđača:
Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane (izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod čvrstim uvezom, podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.
Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora usadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Shodno naprijed navedenom, Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o ocjeni ponuda broj P- 181/21 od 14.01.2021 . godine je konstatovala da ponuda ponuđača „BIOL d.o.o. Konjic ne može biti predmetom vrednovanja u ovom postupku nabavke jer ne ispunjavaju postavljenje uslove i zahtjeve iz tenderske dokumenatcije, pa predlaže da se iste odbace kao nepotpune primjenom odredaba člana 68. stav. 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, naprotiv, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila.

Prema odredbama člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije. Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.


DOSTAVITI 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

                                                                          Direktor

                                                    s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl. ing. šum. 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.