Broj: P-1181/22
Konjic, 28 .04.2022.godine

Na osnovu člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službene novine BiH“, broj 39/14), rješavajući po Žalbi ponuđača „Hifa Petrol“ d.o.o. Sarajevo od 25.04.2022. godine, zaprimljenoj putem maila i na protokol našeg društva pod brojem P-1150/22 da 25.04.2022.godine, izjavljenu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. P-1044/22 od 12.04.2022. godine u postupku javne nabavke roba Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95, direktor Društva je donio sljedeće:

R J E Š E NJ E

Član 1.
Djelimično se usvaja žalba žalioca „Hifa- Petol“ d.o.o. Sarajevo od 25.04.2022. godine zaprimljena dana 25.04.2022. godine, izjavljena na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj P-1044/22 od 12.04.2022.godine za nabavku roba - Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95.

Član 2.
Žalba se usvaja u dijelu izjavljenom na valjanost ponude ”Hifa -Oil” d.o.o Tešanj, te se ponuda ponuđača ”Hifa -Oil” d.o.o Tešanj odbacuje kao neprihvatljiva, dok se ostali žalbeni navodi odbacuje kao neosnovani.
Član 3.
Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1044/22 od 12.04.2022.godine u postupku nabavke roba - Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95.

Član 4.
Ponuda ponuđača “Petrol BH Oil Company “d.o.o. Sarajevo, broj P-100 /22 od 06.04.2022.godine za ponuđenu cijenu od 340.840,00 KM bez obračunatog PDV-a proglašava se najpovoljnijom za javnu nabavku roba- Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95

Član 5.
Ovo rješenje objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki za 2022 godinu broj P-3381/21 od 06.12.2021 godine i Odlukom o pokretanju postupka br P-515/22 od 17.02.2022 godine Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic za javnu nabavku roba Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-9-3-116/22 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 17.02.02.022. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95 broj P-516/22 od 17.02.2022. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14). Ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;
- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

Komisija za javne nabavke je dostavila predstavniku ugovornog organa Zapisnik o ocjeni ponuda broj P-1042/22 od 12.04.2022.godine zajedno sa preporukom broj P-1043/22 od 12.04.2022.godine za izbor prvorangiranog ponuđača “Petrol BH Oil Comapany” d.o.o. Sarajevo.
Na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda zajedno sa preporukom ugovorni organ je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj P-1044/22 od 12.04.2022.godine kojom se ugovor dodjeljuje ponuđaču ”Petrol BH Oil Company “d.o.o. Sarajevo.
Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj P-1044/22 od 12.04.2022. godine ponuđač „Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo je izjavio žalbu protokolisanu na protokol ugovornog organa pod brojem P-1150/22 dana 25.04.2022. godine.

Postupajući po žalbi, ugovorni organ je utvrdio da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, te da je ista djelimično osnovana.

U cilju pravičnog rješenja postupka a obzirom na navode žalbe izjavljujemo sljedeće;

I

Prije svega želimo istaći činjenicu da je naprijed navedena Tenderska dokumentacija u cjelosti sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH ("Sl.glasnik" br. 39/14) i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokmentacije i ponuda ("Sl. Glasnik" br. 90/14), posebno vodeći računa da ista zadovoljava osnovne principe javne nabavke koji se odnose na jednak tretman i nediskriminaciju među potencijalnim privrednim subjektima, da ista osigurava pravičnu i aktivnu konkurenciju, a sve u kontekstu ostvarivanja generalnog cilja javnih nabavki koji se ogleda u najefikasnijem korištenju javnih sredstava.

Komisija za provođenje postupka nabavke je pri izradi tenderske dokumentacije u svakom trenutku pazila da ne dođe do povreda zakonskih odredbi, vodeći računa da se prikupi dovoljan broj ponuda kako bi se ostvarila aktivna i pravična konkurencija, i ugovorni organ mogao shodno postavljenim kriterijima izvršiti evaluaciju i odabrati najkvalitetniju robu odnosno ponudu po najpovoljnijoj cijeni.

U dostavljenoj žalbi žalitelj „Hifa - Petrol“ d.o.o. Sarajevo izjavljuje da je ugovorni organ pogrešno utvrdio činjenično stanje kada je ponudu ponuđača „Petrol BH Oil Company“ d.o.o Sarajevo ocjenio kao prihvatljivu budući da ista ne sadrži validne dokumente koji su traženi TD.

Naime, žalioc u žalbi ističe da na nivou BiH ne postoji jedinstveni registar u kojima bi se vodili podaci o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja kao i direktnih poreza za privredna društva koja posluju na oba entiteta i Brčko distrikta, odnosno za privredna društva koja imaju sjedište u jednom entitetu, a posjeduju podružnice koje posluju i u drugom entitetu. Žalioc dalje navodi da izabrani ponuđač „Petrol BH Oil Company“ d.o.o Sarajevo osim sjedišta i podružnica u FBIH, posjeduje i podružnice u entitetu Republika Srpska i to u sljedećim gradovima (Banja Luka, Bijeljina, Derventa, Kladari, Šešlije ,Vlasenica, Zvornik (Kozluk-Trišić) i Glumin.

Nadalje, žalioc ističe da je u naknadno dostavljenoj kvalifikacionoj dokumenataciji izabrani ponuđač dostavio da je ispunio obaveze koja se odnosi na plaćanje poreza penzionog invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, kao i direktnih poreza na teritoriji FBIH odnosno za podružnice koje posluju na teritoriju FBIH, što nije slučaj za podružnice koje posluju u RS-u, te da je izabrani ponuđač propustio da dokaže da izmiruje obaveze u RS odnosno da nije dostavio uvjerenje Poreske uprave za podružnicu Glumina koja posluje na području Republike Srpske. Žalioc smatra da izabrani ponuđač nije dokazao da izmiruje obaveze koje se odnose na plaćanje penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguarnja, kao i direktnih poreza.

U vezi sa navodima žalioca ugovorni organ izjavljuje da su navodi žalioca neutemeljeni i neosnovani.

Naime, uvidom u ponudu ponuđača “Petrol BH Oil Company “d.o.o. Sarajevo na strani 39. dostavljeno je Poresko uvjerenje izdato od strane Poreske uprave RS područni centar Zvornik za podružnicu Glumina. Dakle, ponuđač je dokazao da je izmirio sve obaveze za podružnicu Glumina, dok je i za ostale podružnice uredno dostavio poreska uvjerenja u sklopu ponude. Obzirom da porezna uprava u RS izdaje potvrde za svaku poslovnicu ponaosob, na osnovu čega se može zaključiti da je ponuđač „Petrol BH Oil Company“ d.o.o. Sarajevo izmirio sve svoje obaveze u skladu sa članom 45. ZJN BIH.
Podružnica Zvornik je glavna podružnica u RS, putem koje se izmiruje poreske obaveze kojima „Petrol BH Oil Company“ podliježe prema poreskim zakonima RS-a.

Uz ponudu dostavljeno je Uvjerenje od Porezne uprave FBIH, kojim je potvrđeno da na dan izdavanja uvjerenja „Petrol BH Oil Company“ d.o.o. Sarajevo nema duga po osnovu javnih prihoda, također dostavljeno je i Uvjerenje izdato od strane UIO, kojim se potvrđuje da „Petrol BH Oil Company“ d.o.o. Sarajevo nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovi indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi. Izabrani ponuđač “Petrol BH Oil Company “d.o.o. Sarajevo u sklopu ponude broj P-100/22 od 06.04.2022.godine dostavio sva poreska uvjerena izdata od strane Poreske uprave RS područni centar Zvornik, kojom se potvrđuje da je „Petrol BH Oil Company“ – podružnica Glumina izmirila sve poreze i sporedna poreska davanja kojima podliježe prema propisima RS. Nadalje, ponuđač „Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja Odluke dostavio uvjerenja koja se traže po članu 45.ZJN BiH, te ista izabrani ponuđač nije bio dužan dostaviti u navedenom roku, jer je sva Uvjerenja koja je ugovorni organ tražio tenderskom dokumentacijom dostavio u sklopu svoje ponude, između ostalog i Porezno uvjerenje za podružnicu Glumina.

II
Žalioc dalje u žalbi navodi da je ponuđač Hifa-Oil “d.o.o. Tešanj prema 13.3 tenderske dokumentcije tačka d ) bio dužan dostaviti Izjavu da posjeduje minimalo 1 (jednu)pumpnu stanicu u radijusu 7 (kilometara”zračne linije od sjedišta Ugovornog organa, te ista mora bit ovjerena od nadležnog organa.

Ugovorni organ je prilikom ponovnog pregleda ponude ponuđača “Hifa-Oil” d.o.o. Tešanj utvrdio da je ponuđač dostavio Izjavu o benzinskoj pumpi koja je uredno potpisana od strane ponuđača i ovjerena, kojom ponuđač “Hifa-Oil” d.o.o. Tešanj ima na raspolaganju benzinsku pumpu podugovarača “Garden City” Konjic te da je tehnički opremljena i osposobljena za izvršenje ugovora,
ali nije ovjerena kod nadležnog organa onako kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Ugovorni organ je izjavljenu žalbu cjenio osnovanom u dijelu koji se odnosi na valjanost ponude ponuđača “Hifa-Oil” d.o.o Tešanj, pa je primjenom odredbi člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BIH stavio van snage Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača br. P- 1044/22 od 12.04.2022. godine, te shodno odredbama člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama BIH, Ugovorni organ odbacio ponudu ponuđača “Hifa-Oil” d.o.o Tešanj, jer ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Na osnovu navedenog ugovorni organ je utvrdio rang listu ponuđača a kako slijedi;

Izabrani ponuđač "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 90 bodova i rok plaćanja 10 bodova, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 340.840,00 KM i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova. Dok je drugorangirani ponuđač „Hifa -Petrol“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom u iznosu od 344.960,00 bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 98,93 bodova, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Ugovorni organ je ocjenio da je ponuda ponuđača “Petrol BH Oil Company” d.o.o. Sarajevo zadovoljava tražene karakteristtike i kriterije, te da ista treba biti izabrana kao najpovoljnija u postupku nabavke roba- Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95.

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 


- Ponuđačima .
- Komisija za nabavke
- a/a

                                                     Direktor

                             s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl. ing. šum

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba URŽ-u, putem ugovornog organa najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja.