Broj:P-963/21

Datum:29.03.2021 godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE RESTORANSKIH  USLUGA  ZA POTREBE “ŠUMARSTVO PRENJ” DD KONJIC ZA 2020 GODINU

 

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona  o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br.39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH(“Službeni glasnik BiH br.66) , u ime Šumarstvo “PRENJ” DD Konjic pozivam vas da dostavljate ponude u skladu sa pojedinačnim potrebama ugovornog organa za predmetnim uslugama, u toku 2021 godine ,a prema dolje navedenim uslovima.

1.PODACI O UGOVORNOM ORGANU

 

 

1.1  Ugovorni organ:  Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

       Adresa: Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic

       IDB/JIB:  4227243630001

       Telefon: 036/726-209,

       Faks:  036/727-127

       Web adresa: www.sumarstvo.com..ba.

1.2  Podatci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Nožić Dženan

Telefon: 036/726-209

Faks: 036/727-127

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. PREDMET NABAVKE

 

Predmet nabavke su neprioritetne usluge iz Aneks II Dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne  i Hercegovine i to: Restoranske usluge  CPV kod:55300000-3 (Usluge restorana i posluživanja hranom) , Plan JN za 2021 godinu  br:P-3305/20 od 23.11.2020 godine , rb.24 usluge.

 

 1. USLOVI ZA KLASIFIKACIJU PONUĐAČA

 

Ponuđači moraju ispunjavati uslove iz člana 46. Zakona o javnim nabakama Bosne i Hercegovine, tj dostaviti dokaz da su registrovani za obavljanje dijelatnosti koja je predmet ovog javnog poziva. Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva i ispunjavanje dodatnih uslova koji će biti definisani svakim pojedinačnim zahtijevom za dostavu ponuda.

 1. PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

 

Ugovor se zaključuje za svaku pojedinačnu uslugu zasebno, u skladu sa pojedinačnim potrebama Ugovornog organa Šumarstvo “PRENJ” DD Konjic u 2021 godini,pri čemu će se potpisani račun koji sadrži sve elemente propisane zakonom smatrati zaključenim ugovorom i ugovor se neće posebno zaključivati.

5.KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

 

Kriterij za izbor ponude je najniža cijena.

 

 1. NAČIN PLAĆANJA

 

Navedene usluge će se fakturisati do ugovorenog iznosa i na osnovu fiksnih jediničnih cijena iz ponude, a rok za plaćanje fakturisanog ugovora je 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.

 

 1. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda koju dostavljaju ponuđači mora sadržati:

 • Ispunjen i ovjeren originalni primjerak ponude sa pojedinačnom cijenom za svaku navedenu uslugu i ukupnom cijenom za svaku pojedinačnu traženu uslugu.
 • Ovjerenu fotokopiju Riješenja o upisu privrednog/trgovačkog društva u sudski registar ne stariju od tri mjreseca od momenta predaje dokumenta.
 • Druge dokumente kojim se dokazuje ispunjavanje uslova u skladu sa pojedinačnim zahtijevima Ugovornog organa za pružanje predmetnih usluga.

 

 1. PODNOŠENJE PONUDE

Ponude se predaju poštom ili lično na protokol  Društva na adresu:  Sarajevska 31 , 88400 Konjic, u zapečačenoj koverti sa potpisom i pečatom te naznakom:

“Ponuda za pružanje usluga –restoranske usluge za potrebe Šumarstvo “PRENJ” DD Konjic u 2021 godini”

 

Ponude se mogu dostaviti i putem faxa na broj.036-727.127  ili na E-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. PERIOD VAŽENJA PONUDE

 

Ponude moraju važiti najmanje 60 (šezdeset) dana od dana predaje.

 

 1. ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA I OTVARANJE PONUDA

 

Svi rokovi za dostavljanje ponuda biti će određeni pojedinačnim zahtijevom za dostavljanje ponuda u skladu sa ovim pozivom.

Ponude koje budu neblagovremene,nepotpune i koje nisu pripremljene u skladu sa svakim pojedinačnim  zahtijevom neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. TROŠKOVI PONUDE

 

Troškove ponude u cijelosti snosi ponuđač , a ugovorni organ zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimično.

 1. PRAVO PREGOVARANJA

 

Ugovorni organ Šumarstvo “PRENJ”DD Konjic zadržava pravo pregovaranja sa ponuđačima o uslovima pružanja gore navedenih usluga ukoliko se za tim ukaže potreba.O vremenu i uslovima eventualnog pregovaranja ponuđači će biti blagovremeno obavješteni.

                            

                     Direktor                      

Mr.sci., Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

____________________________

Konjic, mart 2021 godine.