Broj; P-528/21

Datum: 10.02.2021 godine

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28.stav 4. Zakona o javnim nabavkama , Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic objavljuje informaciju da u sladu sa članom 21.stav 1 tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku roba-ulja za radne mašine.

Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu društva i dostupna je za sve zainteresirane kandidate , gdje je po potrebi mogu i preuzeti.

                                                                                      

                                                                     DIREKTOR

                                      s.r        mr.sci.Samir Alikadić , dipl.ing.šum