ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P – 2391/20

Konjic, 13.10.2020. god.

                 SVIM PONUĐAČIMA                 

  UČESNICIMA POSTUPKA

 

PREDMET : Obavještenje o nastavku postupka jabvne nabavke roba – rezervni dijelovi za 2020 godinu.

VEZA: Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke br :P-2396/20 od 24.08.2020 godine.

Poštovani ,

Našim aktom broj P-2396/20 od 24.08.2020 godine. , obustavljen je postupak nabakvke roba  – rezervni dijelovi , obavijest o nabavci broj 676-1-1-42-3-23/20 do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, po žalbi ponuđača „Sejari“ d.o.o Sarajevo.

Na adresu ugovornog orgama je dana 12.10.2020 godine stigao zaključak od nadležnog Ureda za razmatranje žalbi br JN2-03-07-1-2353-6/20 koji je protokolisan pod brojem :P-2885/20 dana 12,10.2020 godine. Navedenim zaključkom se žalba ponuđača „Sejari“ d.o.o Sarajevo odbacuje kao neuredna,

 te vas ovim putem obavještavamo da se nastavlja postupak javne nabavke roba – rezervni dijelovi.        

 

DOSTAVITI.                                                                                             

  • Naslovu                      
  • Web stranica UO                                              
  • a/a

                                                                       DIREKTOR                   

s.r   mr.sci.   Alikadić Samir, dipl.ing.šum.