Broj:P-3585/19
Datum:30.10.2019 godine

 

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, ŠUMARSTVO“PRENJ“dd Konjic objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1 tačka d.. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku roba –Rezervni dijelovi za zglobni traktor Timberjack. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu društva i dostupna je za sve zainteresirane kandidate , gdje je po potrebi mogu i preuzeti.

 

 

 

 D I R E K T O R
s.r mr. sci.Samir Alikadić ,dipl.ing.šum