Broj:P-1480/19

Datum:07.05.2019 godine                                

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, ŠUMARSTVO“PRENJ“dd Konjic  objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav a. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja  za nabavku roba „Zaštitna oprema za sjekače„. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu  društva i dostupna je za sve zainteresirane kandidate , gdje je po potrebi mogu i preuzeti.