Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic, i Odluke o potrebi zapošljavanja radnika broj: P-2331/22 od 16.08.2022.godine u skladu sa Uputstvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

 

Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos i to:

  1. Higijeničar - 1 (jedan) izvršilac – na neodređeno vrijeme

  2. Kačilac - 1 (jedan) izvršilac – na neodređeno vrijeme

 

  1. Kratak opis poslova; čišćenje i održavanje čištoće i higijene u poslovnim prostorijama preduzeća

- obavljanje poslova kafe-kuharice

- obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora i rukovodioca službe i dr. ovlaštenih lica

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

  1. Sposobnost komunikacije i timskog rada
  1. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sa privlačenjem i izvozom drvnih sortimenata

- prije početka rada obavezno upoznava put kojim će privlačiti drvne sortimenete, radi sigurnog izvođenja radova

- radi na pripremi obrađenih stabala i izrađenih oblika sortimenata za vuču

- učestvuje u određivanju najpovoljnjeg smjera padanja stabla u koordinaciji sa sjekačkom grupom koja radi uz traktor

- izabire mjesto za postavljanje traktora zajedno sa traktoristom

- vuče sajlu do određenog stabla odnosno izrađenog drvnog sortimenata

- kači, vezuje, odnosno odvezuje sajlu sa izrađenih drvnih sortimenata

- signalizira vozaču traktora kad može otpočeti sa primicanjem drvnih sortimenata

- prilikom izvlačenja i privlačenja sortimenata obavezno se nalazi na najmanje dvostrukoj udaljenosti od sortimenta koji se izvlači

- vodi računa da pri obavljanju redovnih poslova ne dođe do oštećenja stabla i podmlatka

- popravlja i krpi prekinute sajle

- pomaže pri otklanjanju manjih kvarova na traktoru;

- obavlja i druge poslove po nalogu direktora, rukovodioca službe i dr. ovlaštenih lica

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

  1. Sposobnost komunikacije i timskog rada

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  1. Pismenu prijavu uredno popunjenu na Obrazcu koji je sastavni dio ovog konkursa
  2. Prijava o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS),
  3. Izvod iz matične knjige rođenih,

Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavit će kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijava na javni oglas se podnosi na Obrascu koji je sastavni dio ovog oglasa, a može se preuzeti na web stranici poslodavca- www.sumarstvo-prenj.ba. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana njegove objave u dnevnim novinama.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja je podnesena u utvrđenom roku i sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potupne i blagovremene. O datumu, vremenu i mjestu održavanja prve faze odabira kandidata poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku ili usmeno putem telefona.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, Ul. Sarajevska br. 31, 88400 Konjic – "Prijava na Oglas - Ne otvarati“, uz obavezno navođenje imena i prezimena kandidata i adrese stanovanja na koverti.

>>>OBRAZAC ZA PRIJAVU<<<