Broj: P-1843/22

Konjic, 28.06.2022.godine

Na osnovu člana 68. Statuta Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic broj 129-1/19 od 28.06.2019. godine i prethodne saglasnosti Nadzornog odbora broj: P-39/22 od 23.06.2022 godine, Uprava društva  donosi sljedeću;

ODLUKU

O provođenju postupka  izdavanja u zakup nekretnine u vlasništvu društva

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se provođenje postupka izdvanja nekretnine koja se nalazi u Buturović Polju , označena kao označena kao  k.č 423, upisana u Zk.ul. Općinskog suda u Konjicu 429 K.O Buturović polje u naravi poslovna zgrada u privredi ukupne površine 354 m2 sa pripadajučim zemljištem ukupne površine 4353m2 klasifikovano kao pašnjak II klase.

 

Član 2.

Postupak  izdavanja nekretnine provesti će se metodom prikupljanja ponuda putem javnog oglasa, koji će biti objavljen na oglasnoj ploči društva i na web-stranici društva.

Opći i posebni uslovi za zakup nekretnine biti će utvrđeni u Javnom Oglasu.

Član 3.

Za provođenje postupka  imenuje se komisija za provođenje Javnog oglasa  u sastavu i to :

Hajdar Asim– predsjedavajući

Hadžialić Senad –član

Šoto Dženan- član

Zadužuje se komisija da sačini tekst Javnog Oglasa i isti objavi, te da provede proceduru i izabere najpovoljnijeg pouđača.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Uvidom u dokumentaciju društva utvrđeno je da društvo raspolaže sa nekretninom  pobliže opisanom u dispozitivu  Odluke, a koja predstavlja neperspektivnu imovinu u pogledu obavljanja djelatnosti društva, te da se ista ne koristi u poslovne svrhe društva niti se ista  bez značajnih ulaganja ne može koristi.

Zbog navedenog, kao i  zbog očuvanja imovine društva i povečanja prihoda , odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

                                                                                                                         UPRAVA   DRUŠTVA

                                                                                s.r              Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

                                                                                                          

DOSTAVITI:

- Pravna služba

--web stranici Društva

-oglasne ploče Društva

- a/a