Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic, i Odluke o potrebi zapošljavanja radnika broj: P-1712/22 od 14.06.2022.godine u skladu sa Uputstvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

 

Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos i to:

 1. Manipulant-2(dva) izvršioca – na neodređeno vrijeme
 2. Tehnolog rasadničke proizvodnje-1(jedan) izvršioc – na neodređeno vrijeme

 

 

01.Kratak opis poslova: - preuzima i izvršava naloge od poslovođe radilišta u vezi sječe i izrade drvnih sortimenata, premjerava i evidentira posječenu i izrađenu drvnu masu obavezno prije pomjeranja šumskih drvnih sortimenata , evidentira posječenu drvnu masu u knjigu premjerbe ,razmjerava oborena stabala i šumske sortimenata i kontroliše izradu istih,dostavlja izvještaja o radu poslovođi R.J. i Referentu za iskorištavanje šuma,prima šumske drvne sortimente u sječi obavezno nakon uspostave šumskog reda, nadzire pravilno održavanje šumskog reda te obavlja i druge poslove po nalogu direktora i rukovodioca službe i dr. ovlaštenih lica.

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. SSS IV stepen šumarskog smjera
 2. vozačka dozvola “B” kategorije
 3. sposobnost komunikacije i timskog rada

 

02.Kratak opis poslova; vodi tehnološki process dorade sjemena, koristi preparate u rasadničkoj proizvodnji, dozira herbicide, fungicide i insecticide,  vrši tretiranje sjemena kao i sadnica u toku rasta ,obavlja i druge poslove po nalogu direktora društva, rukovodioca službe i dr. ovlaštenih lica.

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. VSS (VII stepen) završen šumarski fakultet smjer hortikultura ili drugi ciklus viskog obrazovanja sa minimum 240 ECTS bodova
 2. Sposobnost komunikacije i timskog rada
 3. Radno iskustvo min.1 (jedna) godina  na istim ili sličnim poslovima
 4. Vozački ispit “B” kategorije
 5. Poznavanje rada na računaru

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 1. Pismenu prijavu uredno popunjenu na Obrazcu koji je sastavni dio ovog konkursa
 2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuju u skadu sa uslovima traženim konkursom:
 • dokaz o potrebnoj školskoj spremi,

  - dokaz o položenom vozačkom ispitu”B” kategorije

  - dokaz o radnom iskustvu

  - dokaz o poznavanju rada na računaru ( za radno mjesto pod rb. 2)

 1. Prijava o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,

Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavit će kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijava na javni oglas se podnosi na Obrascu koji je sastavni dio ovog oglasa, a može se preuzeti na web stranici poslodavca- www.sumarstvo-prenj.ba. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana njegove objave u dnevnim novinama.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja je podnesena u utvrđenom roku i sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potupne i blagovremene. O datumu, vremenu i mjestu održavanja prve faze odabira kandidata poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku ili usmeno putem telefona.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, Ul. Sarajevska br. 31, 88400 Konjic – "Prijava na Oglas - Ne otvarati“, uz obavezno navođenje imena i prezimena kandidata i adrese stanovanja na koverti.

>>>KLIKNITE ZA PREUZIMANJE OBRASCA<<<