ŠUMARSTVO „PRENJ“

D.D. KONJIC

Broj: P-469/22

Konjic, 14.02.2022.godine

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic 14/20, shodno odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a („Sl. novine HNK-a“ br. 04/19, 5/19 i 5/20), i odredbama Uputstva o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic broj P-2880/20 od 09.10.2020. godine, te ukazane potrebe direktor Društva donosi sljedeću:

O D L U K U

o potrebi zapošljavanja radnika

I

Zbog ukazane potrebe odnosno nastavka kontinuiteta gazdovanja i izvršenja preuzetih poslovnih obaveza, utvrđuje se potreba za zapošljavanjem radnika u Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic kako slijedi::

- sjekač .................................... 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 1 (jedne) godine

- kačilac ................................... 1 izvršioc na određeno vrijeme u trajanju do 1 (jedne) godine

II

U radni odnos će biti primljen kandidat koji ispunjavaju pored opštih uslova propisanih Zakonom, i posebne uslove potrebne za zasnivanje radnog odnosa koji će biti propisani oglasom za prijem radnika u sladu sa sistematizacijom radnih mjesta.

III

Postupak prijema radnika će se provesti u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a i Upustva o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvu „Prenj“ d.d. Konjic broj P-2880/20 od 09.10.2020. godine .

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  DIREKTOR                  

Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

______________________________

DOSTAVITI:

- Pravna služba

- a/a