ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D  KONJIC

Broj: P- 201/22

Konjic, 20.01.2022. god.        

Na osnovu Odluke o prodaji radne mašine broj  P –199/22 od 19.01.2022. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne licitacije broj P- 200/22 od 19.01.2022. godine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 21.01.2022. godine

J A V N U     L I C I T A C I J U

za prodaju rashodovane radne mašine LKT metodom prikupljanja pismenih ponuda sa početnom cijenom

BR.   Naziv marke vozila Vrsta vozila  God. proizvodnje Vrsta motora Stanje vozila
 1.

Zglobni šumski traktor

LKT

Traktor 1987 Dizel Neispravno rashodovano

 

PRAVO UŠEŠĆA

Pravo učešća na licitaciju imaju pravna i fizička lica u skladu sa propisima.

Vozilo se prodaje metodom viđeno-kupljeno, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Ponuđaći moraju ponuditi namjanje početnu cijenu utvrđenu u iznosu od 9.990,00 KM.

 

PREGLED SREDSTVA

Pregled predmeta licitacije, može se izvršiti u prostorijama garaže Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic u periodu od 7:00 do 15:00 sati , uz prethodni dogovor , u periodu od 24 (ponedeljak).01 – 28 (petak).01.2022 godine

Kontakt osoba za sve informacije je Jazvin Mirsad – mob. 061/499-438;

DOSTAVLJANJE PONUDA

1) Ponuda sa naznakom „Licitacija za radnu mašinu –TRAKTOR LKT, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na oglasnoj ploči društva , u dnevnim novinama i na web.stranici društva www.sumarstvo-prenj.ba ,  odnosno do 31.01.2022.godine do 10:00 sati,  na adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 31.01.2022. godine u 10:30 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

SADRŽAJ PONUDE

1) Ponuda treba da sadrži:

 

a) Podatke o fizičkom licu ( ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,

 kopija  identifikacionog dokumenta).

b) Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona).

c) Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti licitiranog

predmeta, izraženog u KM.

 

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

OBAVEZE KUPCA

1) Ponuđać čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

2) Kupac je dužan za kupljeno sredstvo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora.

3) Kupac je dužan da kupljeno sredstvo preuzme u roku od 5 dana od uplate postignute cijene.

4) Ako kupac ne uplati iznos cijene odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne preuzme kupljeno sredstvo smatrat će se da je odustao od kupovine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon –  036/726-575.

Kontakt osoba je je Jazvin Mirsad – mob. 061/499-438;

                                                                                     

                                                                                  KOMISIJA ZA JAVNU LICITACIJU