ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj: P – 1691/20

Konjic, 15.06.2020.god.

Na osnovu člana 20. a. Zakona o radu ("Službeni novine FBIH br. 26/16 i 89/18) i člana 11. Upustva o postupku prijema u radni odnos u Šumarstva "Prenj" d.d. Konjica broj P-3526/19 od 24.10.2019. godine,  shodno Odluci o potrebi zapošljavanja radnika broj P-1674/20 od 15.06.2020. godine direktor društva donosi slijedeću:

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za izbor kandidata za prijem radnika u radni odnos

 

Član 1.

Imenuje se Komisija za za izbor kandidata za prijem radnika u radni odnos u radni odnos u slijedećem sastavu:

  1. Mustafić Almira dip. iur.  - član
  2. Hodžić Mersiha, dipl.ecc. - član
  3. Macić Senad – šum. teh. član

Član 2.

Komisija je obavezna najkasnije u roku od osam dana od imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana komisije održati prvu sjednicu na kojoj će  Usvojiti Poslovnik o radu te izabrati predsjedavajućeg iz reda članova komisije.

 

Član 3.

Zadatak Komisije je da otvori i razmotri pristigle prijave,te da u skladu sa Upustvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstva "Prenj" d.d. Konjica izvrši proces odabira kandidata odnosno pstupak ocjenjivanja kandidata u skladu sa postignutim ocjenama na usmenom i pismenom ispitu.

 

Član 4.

Komisija dostavlja direktoru društva izvještaj o provedenom postupku  uz koji se prilaže i Lista uspješnih kandidata.

Član 5.

Za tehničkog sekretara Komisija za provođenje postupka za izbor  kandidata za prijem u radni odnos u Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic imenuje se Memidžan Indira.

Zadatak Sekretara iz prethodnog stava je da obavlja administrativno-tehničke poslove za komisiju iz tačke I ove Odluke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                                                                            

                                                                                                                            Direktor

                                                                                               s.r.    Mr. sc.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

                                                                                   

                                                                                                    

Dostaviti:

- Komisiji x 3

- Na oglasnoj tabli društva

- na web stranici društva

- a/a