ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D  KONJIC

Broj: P- 1595/20

Konjic, 05.06.2020. god.        

 

Na osnovu Odluke o prodaji nekretnine/stana broj  P–1496/20 od 28.05.2020. godine, shodno Rješenju broj P-1497/20 od 28.05.2020. godine, Komisij aza provođenje postupka prodaje stana Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 05.06.2020. godine

 

                                                              J A V N U     L I C I T A C I J U

 

za prodaju nekretnine-stana metodom prikupljanja pismenih ponuda sa početnom cijenom u iznosu od 74.480,00 KM.

 

Nekretnine stana, koji se nalazi u Konjicu, na adresi Pleha B-II stan broj 5/III površine 74,48 m ² (polufinalna gradnja   -  Instalacije nisu izvedene, unutrašnjost stana nije izvedena, postavljena su ulazna vrata i fasadna stolarija).

Stan se nalazi na III spratu stambeno-poslovne zgrade na neoznačenom dijelu parcele k.č. 1048/11 Ko Konjic I. Predmetni stan kao i čitava zgrada nisu uplanjeni u katastru nekretnina niti upisani u zemljišnje knjige.

 

PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća na licitaciju imaju pravna i fizička lica koja prije krajnjeg roka utvrđenog za dostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 10 %  od procijenjene početne vrijednosti sredstva na žiro račun Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic broj 1604605500024829 kod Vakufske Banke d.d. Sarajevo Poslovnica Konjic sa naznakom „Licitacija za nekretninu - stan“. Dokaz o izvršenoj uplati ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom. Odabranom ponuđaču će se uplaćeni dio uračunati u ukupnu cijenu, dok će se ostalim ponuđačima izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 

 

PREGLED STANA/NEKRETNINE

 

Pregled predmeta licitacije, može se izvršiti u u periodu od 7:00 do 15:00 sati, uz prethodni dogovor.

Kontakt osoba za sve informacije je Alagić Muhamed – mob. 061/175-162;

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

 

1) Ponuda sa naznakom „Licitacija za nekretninu – stan, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na oglasnoj ploči društva, web stranici društva www.sumarstvo.com.ba i u dnevnim novinama odnosno do 15.06.2020. godine do 12:00 sati,  na adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

 

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

 

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 15.06.2020. godine u 12:15 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

 

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

SADRŽAJ PONUDE

 

1) Ponuda treba da sadrži:

  1. Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,  kopija  identifikacionog dokumenta) –ako je ponuđač fizičko lice
  2. Podatke o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       adresa, broj telefona)-ako je ponuđač pravno lice
  3. Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti licitiranog predmeta, izraženog u KM.
  4. Dokaz o uplati depozita.

 

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

OBAVEZE KUPCA

 

1) Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

 

2) Kupac je dužan za kupljeni predmet licitacije uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora umanjen za depozit.

 

3) Ako kupac ne uplati iznos ugovorene cijene odnosno ne pristupi sklapanju ugovora smatrat će se da je odustao od kupovine, Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, te istom neće biti vraćen uplaćeni depozit odnosno novčani iznos.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon –  036/735-151.

Kontakt osoba je Alagić Muhamed mob. 061/175-162

                                                                                     

 

                                                                                  KOMISIJA ZA JAVNU LICITACIJU