Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu  (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic 86/17 i 113/19 i Odluke o potrebi zapošljavanja pripravnika broj: P-789/20 od 18.04.2019.godine u skladu sa Upustvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic broj P-3526/19 i objavljenim Programom sufinansiranja zapošljavanja – Tvoja prilika 2020 Federalnog zavoda za zapošljavanje, direktor Društva, objavljuje:

O G L A S

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

u Šumartsvo “Prenj” d.d. Konjic

 

Raspisuje se oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme  u trajanju od 12 mjeseci i to:

 

  • Pripravnik sa završenim II ciklusom školovanja šumarskog fakulteta - 2. izvršioca

 

Kratak opis poslova; Pripravnik će obavljati poslove u Službi plana, analize i pripreme proizvodnje Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic u cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci u okviru svoje struke i sticanja prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali;

 

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i Programom sufinansiranja zapošljavanja – Tvoja prilika 2020 Federalnog zavoda za zapošljavanje :

  1. da nisu stariji od 30 godina;
  2. da imaju završen šumarski fakultet VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja
  3. da nemaju ostvaren rad u struci nakon završenog školovanja;
  4. da su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih od najmanje 27.02.2020. godine (prije dana objave Javnog poziva za sufinansiranje)

 

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  1. Popunjen obrazac za prijavu koja je sastavni dio ovog oglasa,
  2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuju:

- Dokaz o  potrebnoj školskoj spremi,

-Potvrdu/Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nisu zasnivali radni odnosu u struci,

  1. Prijavu o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS),
  2. Izvod iz matične knjige rođenih,

 

Ljekarsko uvjerenje dostavit će kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a.

Urednom se smatra samo prijava koja je podnesena u utvrđenom roku i sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa) .

Prijavu sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, Ul. Sarajevska br. 31, 88400 Konjic – "Prijava na Oglas za prijem pripravnika - Ne otvarati“, uz obavezno navođenje imena i prezimena kandidata i adrese stanovanja na koverti.

PDF OBRAZAC ZA PRIJAVU