Broj P-3893/19

Konjic, 12.12.2019.

 

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke

drvnih sortimenata u 2020. godini

 

Na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu raspoloživih količina drvnih sortimenata putem godišnjih ugovora broj od P-3892/19, Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09 i 25/10), člana 6. Pravilnika o načinu i prodaji šumskih drvnih sortimenata Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic broj P-94/12, Jedinstevnog minimalnog cjenovnika drvnih sortimenata, usluga i radova Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic broj P-196-1/19, Uprava Društva objavljuje raspoložive količine drvnih sortimenata za ugovaranje uz sukcesivnu isporuku u poslovnoj 2020-oj godini kako slijedi:

KOLIČINE PILANSKIH TRUPACA  I OGRIJEVNOG DRVETA

VRSTA DRVNIH SORTIMENATA

KOLIČINA

I Tehnička oblovina

 

Trupci J/S F,, I/III

    629 m³

Trupci bora F/L, I/III

      36 m³

Trupci bukve F/L

21639 m³

Trupci hrasta  I/III

    256 m³

Celulozno drvo

   193 m³

II Ogrijevno drvo

 

Ogrijevno drvo

24000 m³

 

Raspodjela i ugovaranje trupaca za sukcesivnu isporuku vrši se shodno Odluci o utvrđivanju kriterijia za ugovaranje u poslovnoj 2020. godini i to:

 • Ukupan broj zaposlenih (prijavljenih radnika na dan 31.10. tekuće godine po zvaničnoj evidenciji kod nadležnog organa)
 • Uslovi plaćanja (avansno plaćanja za preuzimanje drvnih sortimenata na mjesečnom nivou sa opcijama od 30, 15 i 7 dana)
 • Ukupna količima (m³) preuzetih šumskih drvnih sortimenata od društva Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic u periodu od 01.01. do 31.10. tekuće godine
 • Ukupna vrijednost avansnih uplata za preuzete šumske drvne sortimente u društvu Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic u periodu od 01.01. do 31.10. tekuće godine

NAPOMENA: Svaki novi kupac koji se prijavi na javni oglas i zainteresovan je za kupovinu ŠDS, a koji nije imao zaključen ugovor sa Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, boduje se sa maksimalnih 10 bodova.

 

Ugovaranje će se vršiti samo sa onim kupcima koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar,
 • da posjeduju dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta polufinalne, finalne, hemijske prerade i cijepanja drveta i/ili promet šumski drvnih sortimenata,
 • da imaju aktivan transakcijski račun kod banke,
 • da dostave potvrdu poslovne banke da transakcijski račun pravnog lica nije bio u blokadi u periodu protekla 3 (tri) mjeseca računajući od datuma izdavanja potvrde (potvrda ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana predaje ponude, a dostavlja se u formi originala ili ovjerene fotokopije),
 • da imaju porezni i PDV broj,
 • da ne postoje saznanja da su dužnici preduzećima ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru (dokaz: izjava),
 • da nisu u sudskom sporu sa Preduzećem u vezi isporuke/nabavke drveta,
 • da su u mogućnosti avansno plaćati šumske drvne sortimente ili obezbijediti garanciju plaćanja za slučaj odgođenog plaćanja.

 

Zainteresirani kupci  uz prijavu na Javni poziv trebaju obavezno dostaviti sljedeće:

-  izvod iz sudskog registra (ne stariji od šest mjeseci)-original ili ovjerena kopija,

 - rješenje nadležnog ministarstva o rezanju drveta, cijepanju drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta promet šumski drvnih sortimenata original ili ovjerena kopija-

-  uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - ovjerena kopija,

- listu stalno zaposlenih radnika na dan 31.10.2019. izdatu od nadležne institucije-original ili ovjerena kopija,

- potvrdu poslovne banke da transakcijski račun pravnog lica nije bio u blokadi u periodu protekla 3 (tri) mjeseca računajući od datuma izdavanja potvrde (potvrda ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana predaje ponude, a dostavlja se u formi originala ili ovjerene fotokopije),

 

Kupci su dužni u roku od trideset dana od dana potpisivanja ugovora dostaviti garanciju banke ili drugi način osiguranja plaćanja, u suprotnom ugovor se može realizirati isključivo putem avansnih uplata.

Rok za dostavu dokumentacije po Javnom pozivu je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Dokumentaciju dostaviti u Direkciju Društva na adresu Sarajevska br. 31 88400 Konjic, najkasnije do 20.12.2019. godine do 12 sati.

Javni poziv dostaviti svim poslovnim partnerima, istaći na oglasnim pločama Društva, na web stranici Društva, i skraćena obavijest u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na području F BiH.

 

UPRAVA DRUŠTVA