U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" br. 81/15) i odredbama Statuta ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC broj P-129-1/19 od 28.06.2019. godine, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. P-166/19 od 11.07.2019.godine Nadzorni odbor ponovo raspisuje:

K O N K U R S
za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju
ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC

I. Nadzorni odbor ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini Društva. Odbor za reviziju sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju na period od 4 (četiri) godine.
Konačan izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju izvršit će Skupština dioničara.
Imenovana lica ostvarit će pravo na naknadu za rad u Odboru za reviziju prema Ugovoru koji odobri Skupština Društva

II. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju:
Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja društva i funkcioniranja organa društva sa Zakonom, drugim relaventnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru. Ovlašten je da saziva sjednice Nadzornog odbora i Skupštinu dioničara kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora i Uprave. Obavlja sve druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC.

III. Kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:
- da je državljanin BiH;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima univerzitetsku diplomu visoke stručne spreme ekonomske ili pravne struke stečenu po propisima koji su se primjenjivali prije početka Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH ili koja je stečena u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u BiH i koja je vrednovana sa najmanje 240 ECTS bodova;
- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS
- da posjeduju stručno znanje vezano za nadležnosti i rad Odbora za reviziju i način rada organa upravljanja privrednih društava;
- da nije osuđivan za krivična dijela privredni prestup nespojiv s dužnošću člana Odbora za reviziju 5 godina od dana pravosnažnosti presude isključujući i vrijeme zatvorske kazne;
- da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Odbora za reviziju;
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
- da nije član organa političke stranke;
- da nemaju smetnji za imenovanje u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH ("Službene novine FBiH" br. 70/08);
- da nije član Nadzornog odbora, Uprave ili radnik ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC;
- da nema direktni ili indirektni finansijski interes u ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC;
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH;
- da nije u konkurentskom odnosu sa Društvom i da nema drugih smetnji za imenovanje utvrđenih posebnim propisima;

IV Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Javnog konkursa kandidati su uz prijavu dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- biografiju (CV)
- uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja isti ne može biti stariji od 6 mjeseci);
- izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja isti ne može biti stariji od 6 mjeseci);
- diplomu traženog nivoa visoke stručne spreme odgovarajuće struke;
- potvrda ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu;
- ovjerena izjava da nije pravosnažno osuđivan za krivična dijela privredni prijestup – prekršaj nespojiv s dužnošću člana/predsjednika Odbora za reviziju 5 godina od dana pravosnažnosti presude isključujući i vrijeme zatvorske kazne (ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC zadržava pravo da za kandidata koji ispunjava uslove konkursa od nadležnog organa zatraži podatke iz evidencije kako bi provjerio tačnost podataka navedenih u naprijed navedenoj izjavi);
- ovjerena izjava da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Odbora za reviziju;
- ovjerenu izjavu da nije lice koje otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog konkursa;
- ovjerenu izjavu da nije član organa političke stranke;
- ovjerenu izjavu da nema smetnji za imenovanje u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH ("Službene novine FBiH" br. 70/08);
- ovjerenu izjavu da da nema direktni ili indirektni finansijski interes u ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC;
- ovjerenu izjavu da nije zaposlen i da nije angažovan na bilo koji način u institucijama, organima uprave ili privrednim subjektima koji vrše kontrolu i reviziju poslovanja ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC;
- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH;
- ovjerenu izjavu da nije u konkurentskom odnosu sa Društvom i da nema drugih smetnji za imenovanje utvrđenih posebnim propisima;

Dokumentaciju iz tačke IV. kandidati su dužni dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidati su dužni u biografiji navesti podatke ili dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uslova koji se odnose na posjedovanje stručnih znanja vezanih za nadležnosti i rad Odbora za reviziju i način rada organa upravljanja privrednih društava.

Prilikom predlaganja kandidata za izbor odnosno imenovanje članova Odbora za reviziju Nadzorni odbor će Skupštini ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC predložiti one kandidate za koje na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju utvrdi da su najkvalifikovaniji za vršenje funkcije u Odboru za reviziju.
Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnim novinama i web stranici Društva.
Kandidati su dužni dostaviti prijave sa potrebnom dokumentacijom lično ili putem pošte na adresu :

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC,
ul. Sarajevska br. 31, 88400 Konjic
sa naznakom "za konkurs – Odbor za reviziju" – NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog konkursa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

NADZORNI ODBOR