Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic 86/17 i 113/19, i Odluke o potrebi zapošljavanja radnika broj: P-1911/19 od 14.06.2019.godine u skladu sa Uputsvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje:

O G L A S
za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to:

01. Manipulant - 2 (dva) izvršioca
02. Sjekač - 4 (četiri) izvršioca
03. Kačilac - 3 (tri) izvršioca
04. Radnik na preradi i obradi ŠDS - 4 izvršioca

01. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilište u vezi sječe i izrade drvnih sortimenata; premjerava i evidentira posječenu i izrađenu drvnu masu obavezno prije pomjeranja šumskih drvnih sortimenata; evidentira posječenu drvnu masu u knjigu premjerbe; razmjerava oborena stabla i šumske sortimente i kontroliše izradu istih; dostavlja Izvještaje o radu poslovođi R.J. i Referentu za eksploataciju šuma; prima šumske drvne sortimente u sječi obavezno nakon uspostave šumskog reda po propisu (Pravilnik o uspostavi šumskog reda) nadzire pravilno održavanje šumskog reda;

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:
1. SSS – IV stepen – šumarskog smjera
2. radno iskustvo najmanje 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima;
3. sposobnost komunikacije i timskog rada

02. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sječe i izrade drvnih sortimenata; primjenjuje odgovarajuću tehnologiju reza (kojom se osigurava sigurno obaranje stabla) i obrade drvnih sortimenata; priprema radno mjesto prije obaranja stabla, vrši presjecanje tanjih grana, po potrebi guljenje kore, oblikuje žilište, određuje najpovoljniji smjer padanja stabla, pravi zasjek, vrši prerezivanje i obaranje stabla; obavezno uspostavlja šumski red; prilikom obaranja stabla vodi računa o vlastitoj bezbijednosti, kao i sjekača iz susjednih sjekačkih linija i drugih lica koja se evenutalno zateknu u zoni obaranja stabla; pri izradi drvnih sortimenata vodi računa o dobroj obradi; redovno čisti, uredno održava i snadbijeva motornu pilu gorivom i mazivom; prerađuje drvne sortimente na međustovarištu ili stovarištu po potrebi;

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:
1. NK/KV
2. Uvjerenje o osposobljenosti za sjekača
3. radno iskustvo najmanje 3 mjeseci na istim ili sličnim poslovima;
4. sposobnost komunikacije i timskog rada

03. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sa privlačenjem i izvozom drvnih sortimenata; prije početka rada obavezno upoznava put kojim će privlačiti drvne sortimenete, radi sigurnog izvođenja radova; radi na pripremi obrađenih stabala i izrađenih oblika sortimenata za vuču; učestvuje u određivanju najpovoljnjeg smjera padanja stabla u koordinaciji sa sjekačkom grupom koja radi uz traktor; izabire mjesto za postavljanje traktora zajedno sa traktoristom; vuče sajlu do određenog stabla odnosno izrađenog drvnog sortimenata; kači, vezuje, odnosno odvezuje sajlu sa izrađenih drvnih sortimenata; signalizira vozaču traktora kad može otpočeti sa primicanjem drvnih sortimenata; prilikom izvlačenja i privlačenja sortimenata obavezno se nalazi na najmanje dvostrukoj udaljenosti od sortimenta koji se izvlači; vodi računa da pri obavljanju redovnih poslova ne dođe do oštećenja stabla i podmlatka; popravlja i krpi prekinute sajle, pomaže pri otklanjanju manjih kvarova na traktoru.

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:
1. NK
2. sposobnost komunikacije i timskog rada

04. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe R.J. u vezi sa cijepanjem i slaganjem prerađenih šumskih drvnih sortimenata; utovara prerađene šumske drvne sortimente; slaže prerađene šumske drvne sortimente; uredno održava i čisti centralnog stovarišta.

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:
1. NK/KV
2. sposobnost komunikacije i timskog rada

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:


1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas uz kraću biografiju, broj telefona i adresu stanovanja putem koje se može stupiti u kontakt sa kandidatom,
2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuju u skadu sa uslovim atraženim konkursom:
- dokaz o potrebnoj školskoj spremi,
- Uvjerenje o osposobljenosti za sjekača
- Potvrdu o radnom iskustvu,
3. Prijava o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS),
4. Izvod iz matične knjige rođenih,

Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavit će kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana njegove objave u dnevnim novinama.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja je podnesena u utvrđenom roku i sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.
Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potupne i blagovremene. O datumu, vremenu i mjestu održavanja prve faze odabira kandidata poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku ili usmeno putem telefona.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, Ul. Sarajevska br. 31, 88400 Konjic – "Prijava na Oglas - Ne otvarati“, uz obavezno navođenje imena i prezimena kandidata i adrese stanovanja na koverti.