ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-2061/21
Konjic, 22.07.2021.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P- 1232/21 od 27.04.2021. godine, u postupku javne nabavke roba -rezervnih dijelova za traktor Timberjack, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2060/21 od 22.07.2021. godine i ugovor za javnu nabavku roba- rezervnih dijelova za traktor Timberjack, dodjeljuje se ponuđaču "Jasmin M“ d.o.o. Žepče, ponuda broj: P-2037/21 od 08.07.2021 godine, za ponuđenu cijenu od 1.653,984,47 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, "Jasmin M“ d.o.o. Žepče je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „Jasmin M" d.o.o. Žepče po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/20 od 23.11.2021. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka. Оbavijest o nabavki broj: 676-1-1-44-3-21/21 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 17.06.2021. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ .

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezerevnih dijelova za traktor Timberjack broj P-1780/21 od 17.06.2021. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2047/21 od 09.07.2021. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2048/21 od 09.07.2021. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba – rezervnih dijelova za traktor Timberjack broj 2039/21 i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2060/21 od 22.07.2021.godine.
U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1
- da su blagovremeno zaprimljena samo 1 ponuda
- da nije bilo neblagovremenih ponuda

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba- rezervnih dijelova za traktor Timberjack br. P-1780/21 od 17.06.2021. godine.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "JASMIN M" d.o.o. Žepče je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda sa utvrđenim potkriterijima( cijena: 90 bodova u način plaćanja odnosno rok plaćanja 10 bodova. Dakle izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom u iznosu od 1.653.984,47 KM bez uračunatog PDV—a, i rokom plaćanja 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima ocjenjen sa ukupno 100,00 bodova. Također komisija konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, odlučeno kako stoji u dispozitivu.

                                                                                             Direktor
                                                                s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.


DOSTAVITI:
- Ponuđačima
- Komisija za nabavke
- a/a
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.