ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
        KONJIC

Broj: P-3167/20

Konjic, 05.11.2020.godine

Na osnovu člana 100. stav 3.  u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službene novine BiH“, broj 39/14), rješavajući po Žalbi ponuđača „Terra“ d.o.o. Hadžići od 03.11.2020. godine, blagovremeno zaprimljena dana 05.11.2020. godine pod brojem P-3164/20, izjavljenu na Odluku  br. P-3005/20 od 21.10.2020. godine u postupku javne nabavke roba rezervnih dijelova  i servis za rovokopač-utovarivač , direktor Društva je donio sljedeće:

R J E Š E NJ E

 

Član 1.

Djelimično se usvaja  žalba žalioca „Terra“ d.o.o. Hadžići od 03.11.2020.godine zaprimljena dana 04.11.2020. godine i poništava se Odluka broj P-3005/20 od 21.10.2020. godine.

Član 2.

Ponude ponuđača “Terra “ d.o.o. Hadžići protokolisana kod ugovornog organa pod brojem  P-2929/20 od 15.10.2020.godine i „Juterman“ d.o.o. Gradiška broj P-2195/20 od 14.10.2020.godine odbacuju se kao neprihvatljive, odnosno nepotpune jer nisu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

 

Član 3.

Postupak za javnu nabavku roba rezervnih dijelova  i servis za rovokopač-utovarivač, Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-51-3-28/20 od 02.10.2020. godine, se poništava jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ odnosno nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokomentacijom.

Član 4.

Ovo rješenje objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki  za 2020 godinu broj P-3800/19 od 28.11.2019 godine i Odlukom o pokretanju postupka br P-2770/20 od 02.10.2020 godine Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic za javnu nabavku roba rezervnih dijelova  i servis za rovokopač-utovarivač Šifra JRJN 42124100-5 –dijelovi mašina ili motora.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka.

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-51-3-28/20 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 02.10.2020. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezervnih dijelova  i servis za rovokopač-utovarivač broj P-2782/20 od 02.10.2020. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14). Ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda broj P-2984/20 od 20.10.2020. godine predložila da se ponuda ponuđača “TERRA“ d.o.o. Hadžići odbaci kao neprihvatljiva  za ugovorni organ, te da se ugovor dodjeli ponuđaču “JUTERMAN” d.o.o. Gradiška, kao jedinom ponuđaču čija ponuda je u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača  "TERRA" d.o.o. Hadžići (P-2929/20 od 15.10.2020.godine) je neprihvatljiva za ugovorni organ iz razloga što je tačkom 1.3 tenderske dokumentacije broj P-2782/20 od 02.10.2020.godine ugovorni organ eksplicitno zahtjevao da za nabavku rezervnih dijelova i servis za rovokopač utovarivač  procjenjena vrijednost nabavke iznosi 30.000,00 KM.

Naime, ponuđač “Terra” d.o.o. Hadžići je dostavio ponudu u iznosu   od  37.453,40 KM. koja dakle premašuje procjenjenu vrijednost (cca za 7.500,00) a Ugovorni organ nije u mogućnosti prilagodit svoj budžet povećanoj vrijednosti nabavke, jer su znatno veća od osiguranih sredstava predviđenih za premetnu nabavku.

Shodno gore navedenom, ponuda ponuđača "TERRA" d.o.o. Hadžići   ne može biti predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke, jer je neprihvatljiva za ugovorni organ, te je ista odbačena kao nepotpuna u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama.

Dakle, prema utvrđenom stanju u spisu ugovorni organ donosi Odluku  broj P-3005/20 od 21.10.2020. godine kojom odbacuje ponudu ponuđača “Terra” d.o.o. Hadžići, te ugovor za javnu nabavku roba rezervnih dijelova  i servis za rovokopač-utovarivač dodjeljuje ponuđaču “Juterman” d.o.o. Gradiška broj P-2915/20 od 14.10.2020. godine, kao jedinom kvalificiranom ponuđaču u predmetnom postupku javne nabavke.

Na pomenutu Odluku ponuđač “Terra” d.o.o. Hadžići je blagovremeno izjavio žalbu, navodeći da ponuđač “Juterman ” d.o.o. Žepče nije dostavio svoju ponudu u skladu sa zahtjevima propisanim u tenderskom dokumentacije , te da ista nije mogla bit ocjenjena prihvatljivom za ugovorni organ.

Uvidom u spis,  razmatrajući izjavljene navode žalbe ugovorni organ je utvrdio da je ista djelimično  osnovana, a iz razloga kako slijedi:

Prema tenderskoj dokumentaciji  ugovornog organa   pod tačkom 2.2 i )  ugovorni organ je zahtjevao sljedeće:

Spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. Stav (2) ZJN,a koji su u vezi sa predmetnom nabavkom,za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije,tj početka poslovanja,ako je kandidat/ponuđač registriran,odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.(zbirna vrijednost izvršenih ugovora treba da iznosi minimalno 30.000,00 KM neovisno od broja dostavljenih potvrda tj.izvršenih ugovora)

Naime,  prema članu 48. Stav 2 ukoliko ugovorni organ zahtjeva dokaz o uredno izvršenim ugovorima taj dokaz se podnosi u formi spiska izvršenih ugovora uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji..

Uvidom u dostavljenu ponudu ponuđača “Juterman” doo Gradiška ugovorni organ je utvrdio da je ponuđač dostavio samo potvrdu o uspješno izvršenim ugovorima koja je izdala druga ugovorna strana, a pritom nije dostavio dokaz u formi spiska izvršenih ugovora što je u suprotnosti sa ZJN.

Nadalje, žalioc  u žalbi navodi da ponuđač “Juterman”d.o.o. Gradiška također  nije ispunio kriterij tehničke kvalifikacije, navodeći da iz potvrde ViK a.d Banja Luka je  vidljivo da  prvi ugovor koji je dostavio ponuđač u vrijednosti od 36.000,00 KM bez obračunatog PDV-a zaključen 12.09.2017.godine. Nadalje žalioc navodi  da je  ugovorni organ tražio  dokaze o izvršenim ugovorima koji su u vezi sa predmetnom nabavkom za period ne duži od tri godine čija zbirna vrijednost treba da iznosi minimalno 30.000,00 KM  neovisno o broja dostavljenih potvrda tj izvršenih ugovora, ističući da vrijednost  preostala tri ugovora  iz potvrde ViK a.d Banja Luka dostavljena zbirno ne prelaze vrijednost 10.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Naime, ove navode žalioca ugovorni organ smatra netačnim, iz razloga što je iz potvrde koju izdaje ViK a.d Banja Luka jasno vidljivo da je vrijeme i mjesto izvršenja ugovora period od 12.09.2019. do 12.09.2020.godine Banja Luka, što je i u skladu sa zahtjevima postavljenim u tenderskoj dokumentaciji.

Nadalje, ugovorni organ je telefonski putem kontaktirao  ViK a.d. Banja Luka koji su  inače izdali potvrdu  o uredno izvršenim ugovorima, gdje su nam  pojasnili da je u pitanju Okvirni sporazum koji je zaključen 12.09.2017.godine, ali da je vrijeme i mjesto izvršenja ugovora 12.09.2019.godine do 12.09.2020.godine Banja Luka.

Ugovorni organ navode žalioca “Terra” d.o.o. Hadžići  da ponuđač “Juterman”d.o.o. Gradiška ne zadovolja kriterij tehničke kvalifikacije ugovorni organ odbacuje kao  neosnovane.

Slijedom svega naprijed navedenog ugovorni organ je izjavljenu žalbu cjenio djelimično osnovanom , pa je primjenom odredaba člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama  BIH stavio van snage  Odluka   br. P- 3005/20 od 21.10.2020. godine, te shodno odredbama člana  68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama BIH, Ugovorni organ odbacio ponudu ponuđača „Juterman“ d.o.o. Gradiška jer ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Obzirom da prema stanju u spisu obe primljene ponude nisu prihvatljive  za ugovorni organ odnosno iste ne ispunjavajau specifikacije odnosno uslove koje je zahtjevao ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji  te  je bilo neophodno primjenom odredbi člana 69. stav 1. t. b) Zakon o javnim nabavkam BIH poništi postupak predmetne nabavke.

Shodno gore navedenom, a primjenom zakonskih obredbi člana 100. stav 3.  u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d). Zakona o javnim nabavkama  BIH, uzimajući u obzir da su prilikom donošenje ove odluke ispoštovane odredbe ZJN BIH, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, rješeno je kako stoji u dispozitivu.

                                                                                                                    

                                                                                                                   

      -  Ponuđačima                                                              

      - Komisija za nabavke                                                   

      -a/a                                                                                                                                                                     

                                                                              DIREKTOR

                                                     s.r    Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing.šum.                             

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba URŽ-u, putem ugovornoorgananajkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja.