ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-3069/20
Konjic, 28.10.2020.god.

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-3068/20 od 28.10.2020. godine, direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U
o odbacivanju ponude LOT 3

Ponuda ponuđača "AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo se odbacuje kao neprihvatljiva jer ne ispunjavaju uslove i zahtjeve iz Tenderske dokumentacije br P-2139/20 od 24.07.2020 god , te izmjenjenih Tenderskih dokumentacija br:P-2297/20 od 10.08.2020 godine , broj P-2394/20 od 24.08.2020 godine i broj P-2893/20 od 13.10.2020 godine u postupku javne nabavke roba -rezervni dijelovi(LOT 3).

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2020 godinu broj P-3800/19 od 28.11.2019. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba -rezervni dijelovi Šifra JRJN 34300000-0 –dijelovi za vozila i njihove motore.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka javne nabavke.

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-42-3-23/20 je objavljeno 24.07.2020. na Portalu JN i 31.07.2020 u Službenom glasniku br.46/20


Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba -rezervni dijelovi br P-2139/20 od 24.07.2020 god , te izmjenjene Tenderske dokumentacije br:P-2297/20 od 10.08.2020 godine , broj P-2394/20 od 24.08.2020 godine i broj P-2893/20 od 13.10.2020 godine su izrađene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 13 ponuđača.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-3006/20 od 21.10.2020. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-3009/20 od 21.10.2020. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba rezervni dijelovi broj P-3068/20 od 28.10.2020. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-3070/20 od 28.10.2020. godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:


- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

Također, Komisija za javne nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 1 od 2 dostavljene ponude nije pripremljena u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača "AUTOELEKTRA” d.o.o Sarajevo br P-2992/20 od 20.10.2020 godine nije pripremljena u skladu sa zahtijevima iz Tenderske dokumentacije br P-2139/20 od 24.07.2020 god , te izmjenjenih Tenderskih dokumentacija br:P-2297/20 od 10.08.2020 godine , broj P-2394/20 od 24.08.2020 godine i broj P-2893/20 od 13.10.2020 godine:Naime Ugovorni organ je u tački 7 predmetnih dokumentacija naveo da je procijenjena vrijednost za LOT 3 30.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.Ponuđač "AUTOELEKTRA” d.o.o Sarajevo je u svojoj ponudi za LOT 3 ponudio cijenu od 50.578,00 KM što znatno premašuje prcijenjenu vrijednost nabavke i znatno je veća od budžeta koji ima ugovorni organ na raspolaganju, a nije u mogućnosti da obezbijedi dodatna sredstva za predmetnu nabavku.Shodno gore navedenom ponuda ponuđača "AUTOELEKTRA” d.o.o Sarajevo br P-2992/20 od 20.10.2020 godine ne može biti predmet vrednovanja u ovom postupku , te komisija obzirom na navedeno predlaže da se u skladu sa članom 68.stav 4. tačka i ZJNBiH odbaci kao neprihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, naprotiv, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila.

Prema odredbama člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.


DOSTAVITI 
- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a

 DIREKTOR

s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl. ing. šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u zakonski predviđenom roku od deset dana uredu za razmatranje žalbi posredstvom ugovornog Organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.