ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-2969/20
Konjic, 19.10.2020.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2957/20 od 19.10.2020. godine, u postupku javne nabavke usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2957/20 od 19.10.2020. godine i ugovor za javnu nabavku usluga - privlačenja šumskih drvnih sortimenata, dodjeljuje se ponuđaču "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-2946/20 od 16.10.2020. godine, za ponuđenu jediničnu cijenu od 14,50 KM/m³ odnosno ukupnu u iznosu od 290.000,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenom odlukom o posebnoj nabavci broj P-45/20 od 18.09.2020. godine, pokrenuo postupak javne nabavke usluga -privlačenje ŠDS Šifra JRJN 77210000-5 –izvoženje oblovine.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem nabavke usluga iz ANEKS II DIO B ZJNBiH.

Poziv za preuzimanje i Tenderska dokumentacija su objavljeni na web stranici društva – www.sumarstvo-prenj.ba dana 01.10.2020 godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga -privlačenje ŠDS broj P-2746/20 od 01.10.2020. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).
Pored objave na web stranici ugovorni organ je poslao pisani zahtijev za preuzimanje Tenderske dokumentacije na adrese sljedećih ponuđača:
1.“Šahić“ doo Konjic br:P- 2746-1/20 od 01.10.2020 godine
2. „Jakičević“ d.o.o Posušje br:P-2746-2/20 od 01.10.2020 godine
3. „TTL“ d.o.o Prozor br:P-2746-3/20 od 01.10.2020 godine

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2947/20 od 16.10.2020. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2949/20 od 16.10.2020. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke usluga -privlačenje ŠDS broj P-2956/20 od 19.10.2020. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2957/20 od 19.10.2020. godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:


- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

Konastatuje se da je ponuda ponuđača „TTL“ d.o.o Prozor odbačena kao nepotpuna odlukom o odbacivanju ponude broj:P-2968/20 dana 19.10.2020 godine.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:
Izabrani ponuđač, "Šahić" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako sijedi: cijena 90 bodova i rok plaćanja 10 bodova .
Izabrani ponuđač "Šahić" d.o.o. Konjic je sa dostavljenom ponudom; cijenom u iznosu od 14,50 KM/m³, i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkrtierijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova. Pa je na osnovu navedenog komisija konstatovala da dostavljena ponuda u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

Pri donošenju ove odluke ugovorni organ je prvenstveno cijenio slijedeće:


- činjenicu da je predmetna tenderska dokumentacija u cjelosti izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH ("Sl.glasnik" br. 39/14) i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokmentacije i ponuda ("Sl. Glasnik" br. 90/14),te pravilniku o postupku dodijele ugovora iz ANEKS II DIO B ZJNBiH ( Sl.glasnik br 66/16) posebno vodeći računa da ista zadovoljava osnovne principe javne nabavke koji se odnose na jednak tretman i nediskriminaciju među potencijalnim privrednim subjektima, ovdje posebno napominjemo da nije bilo niti primjedbi da ista ima tehničke ili druge zahtjeve koji ograničavaju konkurenciju
- specifičnost predmeta nabavke sama po sebi ukazuje na ograničen broj dobavljača
- iskustvo u prethodnim nabavkama iste vrste jasno pokazuje uslove na tržištu i nedostatak broja dobavljača
- da je predmet nabavke takav da ga je značajno realizovati u određenom trenutku

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom i da je osigurana stvarna konkurencija te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, odlučeno kako stoji u dispozitivu.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a

DIREKTOR

s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u zakonski predviđenom roku od deset dana Uredu za razmatranje žalbi posredstvom ugovornog Organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.