ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-2968/20
Konjic, 19.10.2020.god.

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-2956/20 od 19.10.2020. godine, direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U
o odbacivanju ponude

Ponuda ponuđača "TTL" d.o.o. Prozor se odbacuje kao nepotpuna jer ne ispunjavaju uslove i zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj P-2746/20 od 01.10.2020. godine u postupku javne nabavke usluga -privlačenje ŠDS.

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenom odlukom o posebnoj nabavci broj P-45/20 od 18.09.2020. godine, pokrenuo postupak javne nabavke usluga -privlačenje ŠDS Šifra JRJN 77210000-5 –izvoženje oblovine.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem nabavke usluga iz ANEKS II DIO B ZJNBiH.

Poziv za preuzimanje i Tenderska dokumentacija su objavljeni na web stranici društva – www.sumarstvo-prenj.ba dana 01.10.2020 godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga -privlačenje ŠDS broj P-2746/20 od 01.10.2020. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).
Pored objave na web stranici ugovorni organ je poslao pisani zahtijev za preuzimanje Tenderske dokumentacije na adrese sljedećih ponuđača:
1.“Šahić“ doo Konjic br:P- 2746-1/20 od 01.10.2020 godine
2. „Jakičević“ d.o.o Posušje br:P-2746-2/20 od 01.10.2020 godine
3. „TTL“ d.o.o Prozor br:P-2746-3/20 od 01.10.2020 godine

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2947/20 od 16.10.2020. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2949/20 od 16.10.2020. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke usluga -privlačenje ŠDS broj P-2956/20 od 19.10.2020. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2957/20 od 19.10.2020. godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

Također, Komisija za javne nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 1 od 2 dostavljene ponude nije pripremljena u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije.

 

Ponuda ponuđača "TTL" d.o.o. Prozor ( P-2948/20, od 16.10.2020.godine) nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom(broj P-2746/20 od 01.10.2020. godine) odnosno ponuđač nije dostavio zahtijevane dokumente te je ponuda također imala određene nedostatke i to:
• Ponuđač "TTL" d.o.o. Prozor nije u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

  • 1. Dokaz iz tačke 7.2 Tenderske dokumentacije : Potvrda ili uvjerenje nadležnog organa kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za izvođenje radova u šumarstvu original ili ojerena kopija ne starija od 3 mjeseca
    2. Dokaz iz tačke 7.2 Tenderske dokumentacije :Posjedovanje upotrebnih dozvola za traktore važećim u momentu predaje ponude, uvjerenja kojim se dokazuje da su radnici obučeni za rad i rukovanje sa šumskim traktorom te potvrda izdata od strane Poreske uprave ili nadležnog PIO – MIO da su navedeni radnici u momentu predaje ponude uposleni kod ponuđača.
    3. Dokaz iz tačke 7.3 Tenderske dokumentacije : Potvrda poslovne banke o solventnosti
    4. Dokaz iz tačke 7.4 Tenderske dokumentacije : jedna potvrda o uspiješnoj realizaciji ugovora sa referenc liste

Shodno gore navedenom, ponuda ponuđača "TTL" d.o.o. Prozor ne može biti predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke, jer nije pripremljena u skladu sa TD.. Komisija za javne nabavke ugovornog organa predlaže da se ista odbaci kao nepotpuna u skladu sa članom 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, naprotiv, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila.

Prema odredbama člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.


DOSTAVITI 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

DIREKTOR

 s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl. ing. šum. 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u zakonski predviđenom roku od deset dana Uiredu za razmatranje žalbi posredstvom ugovornog Organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.