ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P – 508/20

Konjic, 10.02.2020. god.

 

 

Na temelju člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama  i člana 70. Stav 4 Zakona o javnim nabavkama  („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), u postupku javne nabavke roba – polovni autobus a u skladu sa Preporukom o poništenju postupka javne nabavke broj P-507/20 od 10.02.2020. godine,direktor društva donosi slijedeću;

 

RIJEŠENJE

o poništavanju postupka javne nabavke roba i odbacivanju ponude za javnu nabavku robe

-polovni autobus-

 

I

 

Poništava postupak javne nabavke roba – polovni autobus  jer niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva i ne ispunjava uslove iz Tenderske dokumentacije za nabavku roba  - polovni autobus broj P-3873/19 od 03.12.2019. godine .

II

 

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Obrazloženje

 

 Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim planom javnih nabavki br :P -3800/18 od 08.12.2018. godine , te odlukom o pokretanju postupka br:P- 3872/19 od 03.12.2019 godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem konkuretskog zahtjeva.

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-74-3-41/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 03.12.2019. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba  - polovni autobus broj P-3873/19 od 03.12.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

 

Obavijest o nabavci uz poziv za preuzimanje tenderske dokumenatcije sa Portala JN  poslana je sljedećim ponuđačima:

- „VRTIĆ“ d.o.o. Konjic

- „PBP“ d.o.o. Konjic  i

- „MAHE CAR“ d.o.o. Konjic

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-4100/19 od 19.12.2019. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-4102/19 od 19.15.2019. godine,  Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba – polovni autobus  broj P-4165/19 od 25.12.2019. godine u kojem je konstatovano da će ugovorni organ imenovati komisiju koja će izvršiti vizuelni pregled vozila.

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  1

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

- te da je bila jedna ponuda  ponuđača koja je  odbijena

 

 

Kao najpovpoljnija i jedina potpuna u postupku odabrana je ponuda ponuđača  "ASTORIJA -M" d.o.o. Banja Luka uz konstataciju da će ugovorni organ imenovati komisiju koja će izvršiti vizuelni pregled vozila.Navedena komisija je dana 26.12.2019 izvršila uvid u predmetno vozilo te konstatovala da vozilo ima određene nedostatke kako na šasiji ,tako i na motoru.Odgovorno lice ponuđača Astorija –M  d.o.o  se obavezalo da će u određenom roku nedostatke otkloniti.Međutim u proteklom periodu nije učinjeno ništa uz konstataciju da zbog određenih tehničkih i privatnih problema nisu u stanju da otklone nedostatke , pa samim tim komsija predlaže da se ponuda odbaci i postupak poništi  ,kako je navedeno u zapisniku komisije br P-4165-1/19 od 31.12.2019 godine.Nakon što je zaprimila zapisnik od komisije za  vizuelnu kontrolu vozila , komisija za javne nabavke donosi preporuku br : P-508/20 od 11.02.2020 godine  i predlaže da se u skladu sa članom 69 tačka d. Zakona o javnim nabavkama ponuda odbaci jer nije pripremljena u skladu sa zahtijevima iz Tenderske dokumentacije i tehničke specifikacije

 

 

Obzirom na naprijed navedeno , konstatuje se da u predmetnom postupku nema prihvatljivih ponuda te je  shodno članu 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama neophodno poništiti predmetni postupak i pokrenuti novi  postupak nabavke.

 

                                                                                                        Direktor

                                                                          s.r    Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum

                                                                                                      

                                                                                      _________________________________________

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 

Dostaviti:

- Ponuđačima

- Komisiji za nabavke

- a/a