ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-122/20

Konjic, 10.01.2020.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-120/20 od 10.01.2020. godine, u postupku javne nabavke roba- korišteni kamion kiper, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-120/20 od 10.01.2020. godine i ugovor za javnu nabavku roba- korišteni kamion kiper dodjeljuje se ponuđaču "VRTIĆ" d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-109/20 od 10.01.2020. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 44.920,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač  „VRTIĆ" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču“ VRTIĆ" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3800/19 od 28.11.2019. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba- korišteni kamion kiper Šifra JRJN 34142300-7 samoistovarni kamion.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka nabavke.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-75-3-42/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 13.12.2019. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba – korišteni kamion kiper broj P-3991/19 od 13.12.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 10 ponuđača.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-111/20 od 09.01.2020. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-112/20 od 09.01.2020. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba korišteni kamion kiper broj P-119/20 od 10.01.2020. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-120/20 od 10.01.2020. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  2;

- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

- da je jedna ponuda odbačena kao nepotpuna

 

 Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 1 od 2 dostavljene ponude nije pripremljena u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije, naime ponuda ponuđača  "BOSIL" d.o.o. Vitez  ( P-108/20, od 09.01.2020.godine) nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom br P-3991/19 od 13.12.2019 godine odnosno ponuđač nije dostavio zahtijevane dokumente  te je ponuda također imala određene nedostatke i to:

  • Ponuđač  "BOSIL" o.o. Vitez    nije u svojoj ponudi dostavio aktuelni izvod iz sudskog registra zahtijevanog tačkom 13.1 predmetne tenderske dokumentacije
  • Ponuđač "BOSIL" o.o. Vitez    također nije dostavio izjavu o roku plaćanja kao ni izjavu o preferencijalnom tretmanu domaćeg,te izjavu o roku isporuke i izjavu o namjeri podugovaranja i potvrdu banke o solventnosti , zahtijevanih u tački 14. predmetne tenderske dokumentacije kao minimum koji ponuda mora da sadrži.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom   za javnu nabavku roba – korišteni kamion kiper broj P-3991/19 od 13.12.2019. godine

 

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "VRTIĆ" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena  95 bodova, rok isporuke (maksimalno do 7 dana)  5 bodova .

 

 

Izabrani ponuđač  „VRTIĆ" d.o.o. Konjic je sa dostavljenom ponudom  ukupnom cijenom u iznosu od 44.920,00 KM bez obračunatog PDV- a i rokom isporuke od 7 dana, prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100 bodova.

 

 

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                          Direktor

- Ponuđačima                            s.r    Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl .ing. šum.      

- Komisija za nabavke                               ____________________________________

- a/a                                                                                                  

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.