ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-121/20

Konjic, 10.01.2020.god.

 

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-120/20 od 10.01.2020. godine,  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

o odbacivanju ponude

 

Ponuda ponuđača    "BOSIL" d.o.o. Vitez      se odbacuje kao nepotpuna jer ne ispunjavaju uslove i zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj P-3991/19 od 13.12.2019. godine u postupku javne nabavke roba – korišteni kamion kiper.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3800/19 od 28.11.2019. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba- korišteni kamion kiper Šifra JRJN 34142300-7 samoistovarni kamion.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka nabavke.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-75-3-42/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 13.12.2019. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba – korišteni kamion kiper broj P-3991/19 od 13.12.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 10 ponuđača.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-111/20 od 09.01.2020. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-112/20 od 09.01.2020. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba korišteni kamion kiper broj P-119/20 od 10.01.2020. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-120/20 od 10.01.2020. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  2;

- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 1 od 2 dostavljene ponude nije pripremljena u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije.

 

 

Ponuda ponuđača  "BOSIL" d.o.o. Vitez  ( P-108/20, od 09.01.2020.godine) nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom br P-3991/19 od 13.12.2019 godine odnosno ponuđač nije dostavio zahtijevane dokumente  te je ponuda također imala određene nedostatke i to:

  • Ponuđač  "BOSIL" o.o. Vitez    nije u svojoj ponudi dostavio aktuelni izvod iz sudskog registra zahtijevanog tačkom 13.1 predmetne tenderske dokumentacije
  • Ponuđač "BOSIL" o.o. Vitez    također nije dostavio izjavu o roku plaćanja kao ni izjavu o preferencijalnom tretmanu domaćeg,te izjavu o roku isporuke i izjavu o namjeri podugovaranja i potvrdu banke o solventnosti , zahtijevanih u tački 14. predmetne tenderske dokumentacije kao minimum koji ponuda mora da sadrži.

 

Shodno gore navedenom, ponuda ponuđača  ponuđač  "BOSIL" d.o.o. Vitez      ne može biti predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke, jer nije pripremljena u skladu sa TD.. Komisija za javne nabavke ugovornog organa odlučila je da se ista odbaci kao nepotpuna u skladu sa članom 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, naprotiv, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila.

 

Prema odredbama  člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.

 

 

DOSTAVITI                                                                               Direktor

- Ponuđačima                                         s.r Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing. šum.      

- Komisija za nabavke                            _____________________________________

-  a/a                                                                                                                

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.