ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-63/20

Konjic, 07.01.2020.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-62/20 od 07.01.2020. godine, u postupku javne nabavke usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Borci do Centralnog stovarišta, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: P-62/20 od 07.01.2020. godine i ugovor za javnu nabavku usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Borci do Centralnog stovarišta, dodjeljuje se ponuđaču "AUTOPREVOZNIK MANDŽUKA NERMIN“  Konjic, ponuda broj: P-3965/19 od 11.12.2019. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 19.000,00 KM bez PDV-a, i rokom plaćanja od 60 dana  kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "Autoprevoznik Mandžuka Nermin“  Konjic je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču " Autoprevoznik Mandžuka Nermin „ Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3800/19 od 28.11.2019. godine. Javna nabavka je  provedena putem  otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 676-1-2-73-3-40/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 02.12.2019. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“, broj 80/19 od 06.12.2019. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata broj P-3844/19 od 02.12.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014).

 

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 07.01.2020. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-61/20  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-62/20 od 07.01.2020. godine, u postupku javne  nabavke  usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Borci do Centralnog stovarišta u Konjicu.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Tenderska dokumentacija za navedeni postupak objavljena na Portalu Javnih nabavki dana 02.12.2020 godine , i da je navedeni ponuđač istu preuzeo sa portala.

 

Također, utvrđeno je da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan)

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

Konastatuje se da je nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Utvrđeno je da je Komisija shodno svojim ovlaštenjima provela kvalifikaciju kandidata i sadržaj samih ponuda, te je konstatovala da ostavljenom vremenskom roku dostavljena jedna ponuda i to ponuđača " Autoprevoznik Mandžuka Nermin“  Konjic, te da ista u ekonomskom i tehničkom smislu svojim karakteristikama u potpunosti odgovara potrebama preduzeća, pa je u skladu s tim i data preporuka da se donese odluka o dodjeli ugovora navedenom ponuđaču.

Izabrani ponuđač, " Autoprevoznik Mandžuka Nermin „ Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekinomski najpovoljnije ponude, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 19.000,00 KM  i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je predmet nabavke takav da ga je značajno realizovati u određenom periodu, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  ugovorni organ smatra da takva situacija odražava stvarno stanje na tržištu u momentu provođenja postupka i da je osigurana stvarna konkurencija, te je odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:                                                               Direktor

- Ponuđačima                                         s.r  Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

-  Komisija za nabavke                          __________________________________     

-  a/a                                                                                   

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.