ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-49/20

Konjic, 07.01.2020.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-48/20 od 07.01.2020. godine, u postupku javne nabavke roba –rezervni dijelovi za buldozere CAT D6 i CAT D6N, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-48/20 od 07.01.2020. godine i ugovor(okvirni sporazum) za javnu nabavku roba-rezervni dijelovi za buldozere CAT D6 i CAT D6N dodjeljuje se ponuđaču "TEKNOXGROUP" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: P-4202/19 od 26.12.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 15.012.679,65 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač, "TEKNOXGROUP" d.o.o. Sarajevo,  je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču  "TEKNOXGROUP" d.o.o. Sarajevo,  po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3700/18 od 06.12.2018. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka. Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-72-3-39/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 27.11.2019. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 78/19 dana 29.11.2019. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku - rezervni dijelovi za buldozere CAT D6 i CAT D6N broj P-3796/19 od 27.11.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 6 ponuđača.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-4203/19 od 26.12.2019. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-4208/19 od 26.12.2019. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba  rezervni dijelovi za buldozere CAT D6 i CAT D6N    broj P-47/20 od 07.01.2020. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-48/20 od 07.01.2020. godine

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 07.01.2020. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-47/20  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-48/20 od 07.01.2020. godine, u postupku javne  nabavke  roba-rezervni dijelovi za buldozere CAT D6 i CAT D6N

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  1

- da je blagovremeno zaprimljena  jedna  ponuda

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

- te da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba - rezervni dijelovi za buldozere CAT D6 i CAT D6N  . P-3796/19 od 27.11.2019. godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "TEKNOXGROUP" d.o.o. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima (cijena: 90 bodova i način plaćanja odnosno rok plaćanja 10 bodova). Dakle izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom cijenom u iznosu od 15.012.679,65 KM bez uračunatog PDV—a, i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 100,00 bodova.

Također komisija je konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa  i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:                                                                     Direktor

- Ponuđačima                              s.r     mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

-  Komisija za nabavke                              ___________________________________       

-  a/a                                                                                                

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.