ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-28/20

Konjic, 06.01.2020.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-4241/19 od 30.12.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata, direktor društva  donosi slijedeću :

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-4241/19 od 30.12.2019. godine i ugovor za javnu nabavku usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata, dodjeljuje se ponuđaču "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-4170/19 od 25.12.2019. godine, za ponuđenu jediničnu cijenu od 14,75 KM/m³ odnosno ukupnu u iznosu od 295.000,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3800/19 od 28.11.2019. godine. Javna nabavka je  provedena putem  postupka za dodijelu ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B ZJNBiH..

Tenderska dokumentacija je objavljena na web stranici ugovornog organa dana 02.12.2019 godine te poziv za preuzimanje Tenderske dokumentacije  upućen na adresu tri ponuđača i to “Šahić“d.o.o Trusina bb , 88400 Konjic , „TTL“ d.o.o Jaklići br 37 , 88440 Prozor , te ponuđaču „Jakičevič“ d.o.o , Poklečani bb , 88240 Posušje.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 06.01.2020. godine izvještaj o radu odnosno :Zapisnik o zaprimanju ponuda br :P-4204/19 od 26.12.2019 godine , zapisnik o otvaranju ponuda br:P-4209/19 od 26.12.2019 godine , Zapisnik  o ocjeni  početnih ponuda br :P4238/19 od 30.12.2019 godine , Zapisnik  o ocjeni  ponuda po provedenim pregovorima br :P4239/19 od 30.12.2019 godine, Zapisnik  o ocjeni ponuda br :P4240/19 od 30.12.2019 godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-4241/19 od 31.12.2019. godine, u postupku javne  nabavke  usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata ŠDS.

 

Također, utvrđeno je da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan)

- da je blagovremeno zaprimljena samo 1 (jedna) ponude

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

 

Konastatuje se da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "Šahić" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako sijedi:  cijena  90 bodova i rok plaćanja 10 bodova .

Izabrani ponuđač "Šahić" d.o.o. Konjic je sa dostavljenom ponudom; cijenom u iznosu od 14,75 KM/m³, i rokom plaćanja od 60 dana  prema gore navedenim kriterijima odnosno podkrtierijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova. Pa je na osnovu navedenog komisija konstatovala da dostavljena ponuda u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

 

Pri donošenju ove odluke ugovorni organ je prvenstveno cijenio slijedeće:

  • činjenicu da je predmetna tenderska dokumentacija u cjelosti izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH ("Sl.glasnik" br. 39/14) i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokmentacije i ponuda  ("Sl. Glasnik" br. 90/14), posebno vodeći računa da ista zadovoljava osnovne principe javne nabavke koji se odnose na jednak tretman i nediskriminaciju među potencijalnim privrednim subjektima, ovdje posebno napominjemo da nije bilo niti primjedbi da ista ima tehničke ili druge zahtjeve koji ograničavaju konkurenciju
  • specifičnost predmeta nabavke sama po sebi ukazuje na ograničen broj dobavljača
  • iskustvo u prethodnim nabavkama iste vrste jasno pokazuje uslove na tržištu i nedostatak broja dobavljača
  • da je predmet nabavke takav da ga je značajno realizovati u određenom trenutku

 

 

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom i da je osigurana stvarna konkurencija te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

 

DOSTAVITI:                                                                      Direktor

- Ponuđačima                                        s.r  Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

-  Komisija za nabavke                               ______________________________                      

-  a/a

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovornom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.