ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-3121/19
Konjic, 12.09.2019.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-3120/19 od 12.09.2019. godine, u postupku javne nabavke roba –rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT 81, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-3120/19 od 12.09.2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba- rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT 81, dodjeljuje se ponuđaču "FORESTER" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: P-3035/19 od 04.09.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 1.102.949,50 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, "FORESTER" d.o.o. Sarajevo je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "FORESTER" d.o.o. Sarajevo po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3700/18 od 06.12.2018. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka. Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-48-3-30/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 24.07.2019. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 51/19 dana 26.07.2019. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT 81 broj P-2424/19 od 24.07.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 7 ponuđača.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-3042/19 od 04.09.2019. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-3043/19 od 04.09.2019. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT 81 broj P-3119/19 od 12.09.2019. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-3120/19 od 12.09.2019. godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 12.09.2019. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik o ocjeni ponuda broj: P-3119/19 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-3120/19 od 12.09.2019. godine, u postupku javne nabavke roba-rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT 81.
U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1
- da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda
- da nije bilo neblagovremenih ponuda
- te da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene
U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT 81 br. P-2424/19 od 24.07.2019. godine.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:
Izabrani ponuđač, "FORESTER" d.o.o. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima (cijena: 90 bodova i način plaćanja odnosno rok plaćanja 10 bodova). Dakle izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom cijenom u iznosu od 1.102.949,50 KM bez uračunatog PDV—a, i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 100,00 bodova.

Također komisija je konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa i predložila da se odabere kao najpovoljnija.
Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, odlučeno kako stoji u dispozitivu.

DIREKTOR: s.r mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.