Broj: P-2918/19
Konjic, 19.08.2019.godine

Na osnovu člana 100. stav 3. u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službene novine BiH“, broj 39/14), rješavajući po Žalbi ponuđača „Jasmin M“ d.o.o. Žepče od 08.08.2019. godine, zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 14.08.2019. godine pod brojem P-2851/19, izjavljenu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. P-2730/19 od 01.08.2019. godine u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva, direktor Društva je donio sljedeće:

R J E Š E NJ E

Član 1.
Usvaja se žalba žalioca „Jasmin M“ d.o.o. Žepče od 08.08.2019. godine zaprimljena dana 14.08.2019. godine i poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-2730/19 od 01.08.2019. godine.

Član 2.
Ponuda ponuđača „Valvoson“ d.o.o. Busovača protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-2412/19 od 23.07.2019. godine i ponuđača „Jasmin M“ d.o.o. Žepče protokolisana na protokol ugovornog organa broj P- 2410/19 od 23.07.2019. godine, odbacuju se kao nepotpune.

Član 3.
Postupak za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-46-3-27/19 od 02.07.2019. godine, se poništava jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva odnosno nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Član 4.
Ovo rješenje objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki za 2019. godinu broj P-3700/18 od 06.12.2018 godine i Odlukom o pokretanju postupka br. P-2146/19 od 02.07.2019 godine Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva Šifra JRJN 09211100-2 –motorna ulja.

 

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkurentskog postupka.

Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-46-3-27/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 02.07.2019. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-2147/19 od 02.07.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14). Ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda broj P-2716/19 od 30.07.2019. godine utvrđeno je slijedeće :


- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;
- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

Konstatovana je da je bilo ponuđača čije ponude su odbačene kao nepotpune, i to: ponuda ponuđača „Biol” d.o.o. Konjic, jer ista nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom broj P-2147/19 od 02.07.2019.. godine. Shodno gore navedenom, ponuda ponuđača "BIOL" d.o.o. Konjic nije mogla biti predmetom vrednovanja u ovom postupku nabavke, jer nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te je ista odbačena kao nepotpuna u skladu sa članom 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama, Odlukom broj P-2729/19 od 01.08.2019. godine istu odbacio kao nepotpunu.

Nakon ocjene dostavljenih ponuda Ugovorni organ donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj P-2730/19 od 01.08.2019. godine, kojom ugovor dodjeljuje ponuđaču “Valvoson” d.o.o. Busovača. Na pomenutu Odluku ponuđač “Jasmin M” do.o. Žepče je blagovremeno izjavio žalbu, navodeći da izabarani ponuđač nije dostavio svoju ponudu u skladu sa zahtjevima propisanim u tenderskoj dokumentaciji , te da ista nije mogla biti ocjenjena prihvatljivom za Ugovorni organ.

U dostavljenoj žalbi ponuđač “Jasmin M” d.o.o. Žepče navodi da izabrani ponuđač “Valvoson” d.o.o. Busovača nije dostavio ponudu u skladu sa zahtjevima iz predmetne tenderske dokumentacije i to po više osnova; izabrani ponuđač je dostavio odobrenje MAN 3275-1 izdato 19.08.2019.godine sa rokom važenja tri godine navodeći da je Odobrenje MAN 3275-1 isteklo. Također žalioc u žalbi navodi da ispitivanje ulja pod jedan,dva tri tehničke specifikacije Motorno ulje 15W40, Motorno ulje 10W40, Ulje za mjenjače i diferencijale GL4/GL5 80W-90, da ispitivanje predmetnih ulja nije radila domaća laboratorija ovlaštena od strane Bata nego NIS Novi Sad, Srbija.Dalje žalioc navodi da izabrani ponuđač dostavio odobrenje MB 229.1 za ulje NISOTEC AUTOLINE PD SAE 10w40 pak. koje nije validno jer se ne nalazi na listi MB Bevo -ONLINE i da se ne nalazi na internet stranici bevo.mercedes-benz.com i ali i ne odobrenje MB 229.1 da na priloženom tehničkom listu za ovo ulje pise da ima nivo kvalitete ali ne i odobrenja MB 229.1.

Uvidom u spis, razmatrajući izjavljene navode žalbe Ugovorni organ je utvrdio da je ista osnovana, a iz razloga kako slijedi:

Prema tehničkoj specifikaciji ugovornog organa za stavku navedenu pod rednim brojem 1. Motorno ulje 15W40,

specifikacija ACEA E7,API SL/CI-4
Odobrenja MAN M 3275-1
I MTU MTL 5044 kategorija tip 2
I VOLVO VDS 3 I Mack EO-N
Index viskoznosti (VI) DIN ISO 2909 138
Tačka paljenja COC DIN ISO 2592 235C
Tačka tečenja DIN ISO 3016 -30 ˚C

Uvidom u dostavljenu ponudu ponuđača “Valvoson” doo Busovača Komisija je konstatovala da je za traženi proizvod ponuđač VALVOSON do.o. dostavio odobrenje MAN 3275-1 izdato 19.08.2014.godine sa rokom važenja od tri godine što znači da je odobrenje isteklo i samim tim nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom time i neprihvatljivo za Ugovorni organ.

Prema tehničkoj specifikaciji ugovornog organa za stavku navedenu pod rednim brojem 2 Motorno ulje 10W40 ugovorni organ je zahtjeavo sljedeće:

Specifikacija API SL7CF

ODOBRENJE:

MB 229.1
Indeks viskoznosti (VI) DIN IO 2909              min150
Tačka paljenja co di iso 2592                         min230°C
Tačka tečenja din iso 3016                           -30 ˚ C ili niža

Uvidom u dostavljenu ponudu ponuđača “Valvoson” d.o.o. Busovača utvrđeno je da je za traženi proizvod ponuđač dostavio odobrenje MB 229.1 za ulje NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W40 koje nije validno za ugovoni organ, jer na njemu pise da važi samo ako se nalazi na listi MB Bevo-ONLINE I da treba da se nalazi na internet stranici http://bevo.mercedez-benz .com .Komisija razmatrajući navode žalbe utvrdila da se navedeno odobrenje ne nalazi na internet stranici time i nije u skladu sa tehničkom specifikacijom iako je odobrenje po svim ostalim karakteristikama zadovoljavajuće ali je neprihvatljivo za ugovorni organ jer se ne nalazi na pomenutoj stranici.

Navodi žalioca da je tačka paljenja proizvoda 220 ˚C u ponudi ponuđača “Valvoson” d.o.o. Busovača su netačni i neitemeljeni jer uvidom u ponudu utvrđeno je da je tačka paljenja 230°C onako kako je i traženo tehničkom specifikacijom, stoga ugovorni organ navode žalioca odbacuje kao neosnovane.

Prema tehničkoj specifikaciji ugovornog organa za stavku navedenu pod rednim brojem 3. Ugovorni organ je zahtjevao slijedeće:

Ulje za mjenjače i diferencijale GL4/GL5 80W-90,PAK.195-210LIT.SPECIFIKACIJA API GL-4/GL-5/MT-1,Odobrenja:MAN 342 Typ M2 ili MAN 341 Typ Z2, MB 235.0,Indexs viskoznosti (VI) DIN ISO 2909, MIN. 95, Tačka paljenja COC DIN ISO 2592 MIN 225 c , Tačka tečenja DIN ISO 3016 25 ˚C ili niže. Žalioc u žalbi navodi da ispitivanje navedenih ulja nije vršila domaća BiH laboratorija ovlaštena od strane BATA nego NIS Novi Sad, Srbija.

S tim u vezi, Ugovorni organ- Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic izjavljuje slijedeće:


Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) je samostalna institucija koja vrši akreditiranje tijela za ocjenjivanje usklađenosti u Bosni i Hercegovini (BiH) kao jedino državno tijelo koje vrši akreditiranje u BIH.


Uvjerenja o kvaliteti ulja izdata od nadženih tijela van BiH se smatraju pravno validni stoga ako ponuđači dostave uvjerenja za robu/proizvod koja je proijeklom izvan BIH (iz neke druge države) ista formalno pravno važe u BiH tj uvjerenja moraju da sadrže pečat, potpis, I logo nadležne institucije koja ga je izdala. Time su navodi žalioca po ovom osnovu ne osnovani.


Također žalioc u žalbi navodi da pod rednim brojem tri u tehničkoj specifikaciji traženo Tečnost Hydrol HLP 46 pak.195-210lit ,specifikacija DIN HLP 51 524 dio 2, Tačka paljenja COC DIN ISO 2592,MIN 240˚ C,TAČKA TEČENJA DIN ISO 3016-24 C ili niža te da je izabrani ponuđač “Valvoson” d.o.o. Busovača ponudio Hidralično ulje HD 46 a traženo je HLP te da je ispitivano ulje HD 46 umjesto HLP 46.


Postupajući po navodima žalioca ugovorni organ je utvrdio je da ponuđač nije dostavio Hidraulično ulje HLP 46 kako je traženo po tački 3. Tehničke specifikacije , nego je dostavio Hidraulično ulje sasvim drugih osobina što nije u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije.


Slijedom svega naprijed navedenog ugovorni organ je izjavljenu žalbu ocjenio osnovanom, pa je primjenom odredaba člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BIH stavio van snage Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača br. P- 2730/19 od 01.08.2019. godine, te shodno odredbama člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama BIH, Ugovorni organ odbacio ponudu ponuđača „Valvoson” d.o.o. Busovača jer ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Nadalje, uvidom u spis utvrđeno je da ni ponuda ponuđača “Jasmin M” d.o.o. Konjic broj P-2410/19 od 23.07.2019.godine takođe nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom, iz razloga što je ponuđač ”Jasmin M” dostavio Uvjerenja o kvaliteti ulja broj 549/19, 583/19, 1197/19, 585/19, 1203/19,1218/19, 587/19-A, 1376/19, 1209/19-A, 1216/19, 1217/19,1214/19 izrađena dana 27.05.2019.godine na kojim au donjem desnom dijelu malim slovima piše rok važenja Uvjerenja je 15 dana . (krajnji rok za dostavu ponude je bio 23.07.2019. godine) time je konstatovano da su navedena odobrenja istekla i nisu u skladu sa tehničkom specifikacijom. Shodno navedenom utvrđeno je da ni ponuda “Jasmin M ” d.o.o. Žepče nije ispravna tj da ne može bit predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke jer ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije.

Obzirom da prema stanju u spisu sve primljene ponude nisu prihvatljive odnosno iste ne ispunjavajau specifikacije odnosno uslove koje je zahtjevao ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji te je bilo neophodno primjenom odredbi člana 69. stav 1. t. b) Zakon o javnim nabavkam BIH poništi postupak predmetne nabavke.

Shodno gore navedenom, a primjenom zakonskih obredbi člana 100. stav 3. u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d). Zakona o javnim nabavkama BIH, uzimajući u obzir da su prilikom donošenje ove odluke ispoštovane odredbe ZJN BIH, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, rješeno je kako stoji u dispozitivu.

 

DIREKTOR: s.r. Mr. sci. Alikadić Samir, dipl. ing. šum. 


- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba URŽ-u, putem ugovornog argana najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja.