ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-2875/19
Konjic, 15.08.2019.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2847/19 od 15.08.2019. godine, u postupku javne nabavke roba- šumski zglobni traktori, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2874/19 od 15.08.2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba- šumski zglobni traktori dodjeljuje se ponuđaču "ŠUMARSTVO LJUTA" d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-2858/19 od 14.08.2019. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 189.100,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač "ŠUMARSTVO LJUTA" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "ŠUMARSTVO LJUTA" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenom odlukom o posebnoj nabavci br:P-1943/19 od 18.06.2019. godine, Šifra JRJN 16720000-8 (korišteni traktor), pokrenuo postupak javne nabavke roba- šumski zglobni traktori, za potrebe ovog Društva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.
Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-47-3-29/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 23.07.2019. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 51/19 dana 26.07.2019. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba- šumski zglobni traktori broj P-2406/19 od 23.07.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i ista je objavljena na portalu JN.

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2861/19 od 14.08.2019. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2862/19 od 14.08.2019. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba- šumski zglobni traktori broj P-2873/19 od 15.08.2019. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2874/19 od 15.08.2019. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;
- da je blagovremeno zaprimljeno jedna ponuda;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba- šumski zglobni traktori br. P-2406/19 od 23.07.2019. godine

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "ŠUMARSTVO LJUTA" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 95 bodova, rok isporuke (maksimalno do 7 dana) 5 bodova .

 

Izabrani ponuđač ŠUMARSTVO LJUTA" d.o.o. Konjic je sa dostavljenom ponudom ukupnom cijenom u iznosu od 189.100,00 KM bez obračunatog PDV- a i rokom isporuke od 7 dana, prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100 bodova.

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 DIREKTOR: s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl .ing. šum.

DOSTAVITI:
- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a 

 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.