ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-2235/19
Konjic, 08.07.2019.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2234/19 od 08.07.2019. godine, u postupku javne nabavke roba rezerevnih dijelova vozila LOT 2 - rezervni dijelovi za teretna vozila, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2234/19 od 08.07.2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za teretna vozila LOT 2 dodjeljuje se ponuđaču "AUTO AKI" d.o.o. Travnik, ponuda broj: P-2197-2/19 od 05.07.2019. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 19.230,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, „AUTO AKI" d.o.o. Travnik je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "AUTO AKI" d.o.o. Travnik po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3700/18 od 06.12.2018. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 8 Šifra JRJN 34300000-0, pokrenuo postupak javne nabavke roba rezervni dijelovi za vozila , za potrebe ovog Društva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi: rezervni dijelovi za putnička vozila LOT 1, rezervni dijelovi za teretna vozila LOT 2, i rezervni dijelovi za autobuse LOT 3.

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-42-3-23/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 13.06.2019. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 42/19 dana 21.06.2019. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za putnička vozila, teretna vozila i autobuse broj P-1878/19 od 13.06.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i ista je objavljena na portalu JN.

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2204/19 od 05.07.2019. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2209/19 od 05.07.2019. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke rezervni dijelovi za vozila – LOT 2- REZERVNI DIJELOVI ZA TERETNA VOZILA- broj P-2233/19 od 08.07.2019. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2234/19 od 08.07.2019. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
- da je blagovremeno zaprimljeno 2 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
- da nije bilo ponuđača čije su onude odbačene;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba roba rezervni dijelovi za putnička vozila, teretna vozila i autobuse broj P-1878/19 od 13.06.2019 godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "AUTO AKI" d.o.o. Travnik je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 90 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana) 10 bodova.

 

Izabrani ponuđač "AUTO AKI" d.o.o. Travnik je sa dostavljenom ponudom ukupnom cijenom u iznosu od 19.230,00 KM bez obračunatog PDV- a i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Dok je drugorangirani ponuđač „DRR AUTO“ d.o.o. Kiseljak sa ukupnom cijenom u iznosu od 24.210,00 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 81,49 bodova,.
Napomena:

S obzirom da su u postupku vrednovanja i ocijene ponuda kao potpune bile samo dvije ponude , komisija je konstatovala da je ponuda ponuđača “Auto Aki “d.o.o Travnik neprirodno niska tj.da je cijena njegove ponude više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.Sa time u vezi Ugovorni organ ŠUMARSTVO”PRENJ” DD Konjic je zatražio pojašnjenje nerealno niske cijene od ponuđača “Auto Aki “d.o.o Travnik putem akta br P-2219/19 od 08.07.2019 godine preko e-maila. Ponuđač “Auto Aki “d.o.o Travnik je putem e-malia dostavio izjavu broj 9707-2019 koja je protokolisana pod brojem br P-2232/19 od 08.07.2019 godine u kojem navodi kako od strane dobavljača sa kojima već dugo sarađuje ostvaruje značajne rabate te je na taj način u mogućnosti i nama da ponudi povoljnije cijene pri kojima ide na minimalne marže , te se istim aktom obavezao da će cijene navedena za LOT 2 ispoštovati do kraja .Komisija za javne nabavke je navedenu izjavu prihvatila u potpunosti i odlučila da nastavi sa postupkom ocijene i evaluacije ponuda.

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

DIREKTOR: s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl .ing. šum. 

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.