ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-2185/19
Konjic, 04.07.2019.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2184/19 od 04.07.2019. godine, u postupku javne nabavke roba motorne pile i rezerevnih dijelova za motorne pile LOT 1- turpije i lanci, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2184/19 od 04.07.2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba turpije i lanci LOT 1 dodjeljuje se ponuđaču "SAJMIR" d.o.o. Vogošća, ponuda broj: P-2132/19 od 02.07.2019. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 23.240,40 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, „SAJMIR" d.o.o. Vogošća je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „SAJMIR" d.o.o. Vogošća po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3700/18 od 06.12.2018. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 2 Šifra JRJN 42675100-9 – dijelovi lančanih pila, pokrenuo postupak javne nabavke roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile, za potrebe ovog Društva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi: turpije i lanci LOT 1, motorne pile LOT 2 i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP LOT 3.

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-41-3-22/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 11.06.2019. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 41/19 dana 14.06.2019. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1864/19 od 11.06.2019. godine kao i izmjenjena Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1984/19 od 20.06.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i iste su objavljene na portalu JN.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2138/19 od 02.07.2019. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2142/19 od 02.07.2019. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile – LOT 1- TURPIJE I LANCI- broj P-2183/19 od 04.07.2019. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2184/19 od 04.07.2019. godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
- da je blagovremeno zaprimljeno 2 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
- da je jedna ponuda odbačena;

Komisija je konstatovala je da je ponuda ponuđača „MANKO VELEMOTOR“ D.O.O Ilidža odbačena kao nepotpuna, jer nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskim dokumentacijama broj P-1864/19 od 11.06.2019. godine. , i br P-1984/19 od 20.06.2019 godine , odnosno Ponuda ponuđača “MANKO VELEMOTOR” d.o.o Ilidža ( P-2135/19, od 02.07.2019.godine) nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom jer ponuđač nije dostavio niti jednu potvrdu o izvršenim ugovorima zahtijevanim u tački 13.3.stav b) , kao niti jedan od zahtijevanih KWF ili TUV ili ABS ili drugi certifikat zahtijevanim u tački 13.3 stav m) predmetnih Tenderskih dokumentacija.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i
Tenderskom dokumentacijom – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1864/19 od 11.06.2019. godine kao i izmjenjenom Tenderskom dokumentacijom – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1984/19 od 20.06.2019. godine

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "SAJMIR" d.o.o. Vogošća je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 90 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana) 10 bodova.

Izabrani ponuđač "SAJMIR" d.o.o. Vogošća je sa dostavljenom ponudom ukupnom cijenom u iznosu od 23.240,40 KM bez obračunatog PDV- a i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 DIREKTOR: s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl .ing. šum.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a 

 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.