Broj: P-1933/19

Konjic, 17.06.2019.godine

Na osnovu člana 100. stav 3.  u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službene novine BiH“, broj 39/14), rješavajući po Žalbi ponuđača „Biol“ d.o.o. Konjic od 16.04.2019. godine, zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 17.04.2019. godine pod brojem P-1272/19, izjavljenu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. P-1174/19 od 08.04.2019. godine u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva, direktor Društva je donio sljedeće:

R J E Š E NJ E

 

Član 1.

Djelimično se prihvata se žalba žalioca „Biol“ d.o.o. Konjic od 16.04.2019. godine izjavljena putem punomoćnika advokata Sanela Nezirića, zaprimljena dana 17.04.2019. godine i poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-1174/19 od 08.04.2019. godine.

Član 2.

Ponude ponuđača “Biol “ d.o.o. Konjic protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-1116/19 od 02.04.2019. godine, „Valvoson“ d.o.o. Busovača protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-1117/19 od 02.04.2019. godine  i „Jasmin M“ d.o.o. Žepče protokolisana na protokol ugovornog organa broj P- 1085/19 od 01.04.2019. godine, odbacuju se kao nepotpune.

 

Član 3.

Postupak za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-22-3-12/19 od 12.03.2019. godine, se poništava jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva odnosno nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokomentacijom.

Član 4.

Ovo rješenje objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki  za 2019 godinu broj P-3700/18 od 06.12.2018 godine i Odlukom o pokretanju postupka br P-890/19 od 11.03.2019 godine Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva Šifra JRJN 09211100-2 –motorna ulja.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka.

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-22-3-12/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 12.03.02019. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-891/19 od 12.03.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14). Ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda broj P-1172/19 od 08.04.2019. godine predložila da se ponude ponuđača “VALVOSON“ d.o.o. Busovača i „BIOL“ d.o.o. Konjic, jer iste nisu pripremljene na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom, te da se ugovor dodjeli ponuđaču “JASMIN M” d.o.o. Zepče, kao jedinom ponuđaču čija ponuda je u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije.

Naime, ponuda ponuđača  "VALVOSON" d.o.o. Busovača nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom odnosno ponuđač nije ispunio tražene specifikacije i to:

-za stavke navedene pod rednim brojem 1. motorno ulje 15w40 , 4. Litijumska mast , 5. Hidraulično ulje HD46 , 6. UHK4 , 7. Dvotaktol ,  8.Komprimol VK46, 10 i 11 Permant i 12. Mosol zimski-  shodno tački 2.2 stav i) tenderske dokumentacije,  nije dostavio uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta a kojom se potvrđuje da na odgovarajući način tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama (uvjerenje ne smije biti starije od 90 dana, te treba da sadrži pečat, potpis i logo nadležne institucije koja ga je izdala ,tj.mora da sadrži logo ovlaštenog instituta za akreditiranje BATA);(original ili ovjerena kopija). Dakle, uvjerenje koja je ponuđač dostavio od strane laboratorije Modriča nemaju logo BATA te samim tim nisu u skladu sa zahtijevima tenderske dokumentacije.

Shodno gore navedenom, ponuda ponuđača "VALVOSON" d.o.o. Busovača   ne može biti predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke, jer nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom.. te je ista odbačena kao nepotpuna u skladu sa članom 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama.

Nadalje, uvidom u spis utvrđeno je da ni ponuda  ponuđača “Biol” d.o.o.Konjic broj P-1116/19 od 02.04.2019.godine takođe nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom, jer za stavke navedene pod rednim brojevima 4.Litijumska mast, 5. Biol Hidrol HD46, 6. DOT4, 7. BIOL2T, 8.VDL46, 9.BIOL Lancol EKO 10. BIOLFRIZ 10, 11.Antifriz , G12 I 12.BIOL Sjaj -25C, a  shodno tački 2.2 tenderske dokumentacije ponuđač nije dostavio uvjerenje nadležne institucije ili agencije za kontrolu kvaliteta.

Tenderskom dokumentacijom ugovorni organ je eksplicitno zahtjevao uvjerenja koja izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta, a kojom se potvrđuje da tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama tj  da mora da sadrži logo ovlaštenog instituta za akreditiranje Bata,  takođe i uvjerenja koja je dostavio od strane laboratorije “Inspekt RGH” d.o.o. Sarajevo nemaju  logo Bata  tako da ni ponuda “Biol” d.o.o. Konjic nije ispravna  tj da ne može bit predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke jer ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije.  

Dakle prema utvrđenom stanju u spisu ugovorni organ donosi Odluku kojom odbacuje ponude ponuđača “Valvoson” d.o.o. Busovača i “Biol” d.o.o. Konjic te ugovor za javnu nabavku ulja i maziva dodjeljuje ponuđaču “Jasmim M” d.o.o. Žepče broj P-1174/19 od 08.04.2019. godine.

Na pomenutu Odluku ponuđač “Biol” doo. Konjic je blagovremeno izjavio žalbu, navodeći da ponuđač “Jasmin M” d.o.o. Žepče nije dostavio svoju ponudu u skladu sa zahtjevima propisanim u tenderskom dokumentacije , te da ista nije mogla bit ocjenjena prihvatljivom za ugovorni organ.

Uvidom u spis,  razmatrajući izjavljene navode žalbe ugovorni organ je utvrdio da je ista djelimično osnovana, a iz razloga kako slijedi:

Prema tehničkoj specifikaciji ugovornog organa za stavku navedenu pod rednim brojem 3. – ULJE ZA MNJENAČE I DIFERENCIJAL ugovorni organ je zahtjavo sljedeće:

specifikacija API GL-4/GL-5/MT-1

Odobrenja MAN 342 Typ M2 I MAN 341 Typ Z2 ili MB 235,0

Indek viskoznosti (VI) DIN  ISO 2909   min 95

Tačka paljenja COC DIN ISO 2592  min 225°C

Tačka tečenja DIN ISO 3016     -25 °c  ili niža

Uvidom u dostavljenu ponudu ponuđača “Jasmin M” doo Žepče utvrđeno je da je za traženi proizvod odnosno ponuđeni proizvod MABANOL RADON GEARGL4 I GL5 80W90 dostavljeno uvjerenje nadležne laboratorije br. 652/19 koji nalaz je utvrdio da je za ponuđeni proizvod tačka paljenja min 223°C što nije u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumenatcije.

Slijedom svega naprijed navedenog ugovorni organ je izjavljenu žalbu cjenio osnovanom u dijelu koji se odnosi na kvalificiranost ponuđača “Jasmin M” d.o.o Žepče, pa je primjenom odredaba člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama  BIH stavio van snage Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača br. P- 1174/19 od 08.04.2019. godine, te shodno odredbama člana  68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama BIH, Ugovorni organ odbacio ponudu ponuđača „Jasmin M“ d.o.o. Zepče jer ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Obzirom da prema stanju u spisu sve primljene ponude nisu prihvatljive odnosno iste ne ispunjavajau specifikacije odnosno uslove koje je zahtjevao ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji  te je bilo neophodno primjenom odredbi člana 69. stav 1. t. b) Zakon o javnim nabavkam BIH poništi postupak predmetne nabavke.

Shodno gore navedenom, a primjenom zakonskih obredbi člana 100. stav 3.  u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d). Zakona o javnim nabavkama  BIH, uzimajući u obzir da su prilikom donošenje ove odluke ispoštovane odredbe ZJN BIH, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, rješeno je kako stoji u dispozitivu.

DIREKTOR: s.r. Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing. šum                                                                       

-  Ponuđačima                                                 .   

- Komisija za nabavke                              

-  a/a                                                                                                                                            

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba URŽ-u, putem ugovornoorgananajkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja.