ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-1829/19
Konjic, 10.06.2019.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1828/19 od 10.06.2019. godine, u postupku javne nabavke roba gusjenica za buldozer CAT D6N XL , direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1828/19 od 10.06.2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba gusjenica za buldozer CAT D6N XL, dodjeljuje se ponuđaču "TEKNOXGROUP" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: P-1760/19 od 30.05.2019. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 27.419,04 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, "TEKNOXGROUP" d.o.o. Sarajevo je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "TEKNOXGROUP" d.o.o. Sarajevo po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama, ukoliko ista bude u funkciji.
.
Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenom odlukom o posebnoj nabavci br :P -1331/19 od 23.04.2019. godine , te odlukom o pokretanju postupka br:P- 1713/19 od 27.05.2019 godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem konkuretskog zahtjeva.
Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-39-3-19/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 27.05.2019. godine. 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba gusjenica za buldozer CAT D6N XL broj P-1714/19 od 27.05.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Obavijest o nabavci uz poziv za preuzimanje tenderske dokumenatcije sa Portala JN poslana je sljedećim ponuđačima:
- „Terra BiH“ d.o.o. Hadžići
- „Forester“ d.o.o. Sarajevo i
- „Teknoxgroup“ d.o.o. sarajevo

Predmetnu tendersku dokumenatciju sa Portala javnih nabavki preuzeli su slijedeći ponuđači:

- ponuđač „Comaco trading“ d.o.o. Sarajevo
- ponuđač „Ortex Uro Group“ d.o.o. Kruševac
- ponuđač „Forester“ d.o.o. Sarajevo
- ponuđač „ Teknoxgroup“ d.o.o Sarajevo
- ponuđač „NGH“ d.o.o Tuzla

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1784/19 od 03.06.2019. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1785/19 od 03.06.2019. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba gusjenica za buldozer CAT D6N XL broj P-1827/19 od 10.06.2019. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1828/19 od 10.06.2019. godine.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1
- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda
- da nije bilo neblagovremenih ponuda

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba - gusjenica za buldozer CAT D6N XL br. P-1714/19 od 27.05.2019. godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:
Izabrani ponuđač, "TEKNOXGROUP" d.o.o. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u
Obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 90 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana) 10 bodova.

Izabrani ponuđač "TEKNOXGROUP" d.o.o. Sarajevo je sa dostavljenom ponudom ukupnom cijenom u iznosu od 27.419,04 KM bez obračunatog PDV- a i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Ponuda ponuđača "TEKNOXGROUP" d.o.o. Sarajevo je također jedina pristigla u navedenom postupku, a komisija je konstatovala da je dostavljena ponuda tehnički prihvatljva za ugovorni organ, te u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

Obzirom da je procijenjena vrijednost predmetne nabavke u Planu nabavka i u obavještenju o nabavci bila 26.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, komisija je konstatovala da je dostavljena ponuda veća od procijenjene vrijednosti za iznos od 1.419,04 KM, gdje je također zaključeno da dostavljena ponuda znatno ne premašuje procijenjenu vrijednost i ugovorni organ može prilagoditi svoj budžet i preraspodjeliti dodatna sredstva za finansiranje predmetne nabavke, pa je odlučeno nastaviti s predmetnim postupkom. Predmetno iznijete konstatacije su temeljene i na konsultaciji s Agencijom za javne nabavke Ured u Sarajevu, gdje je ovlašteno lice Agencije za savjetodavnu pomoć pismeno potvrdilo iznijeti stav Komisije. O svemu navedenom sačinjena je Službena zabilješka br. P-1826/18 dana 10.06.2019. godine potpisana od svih članova komisje i direktora ugovornog organa.

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, odlučeno kako stoji u dispozitivu.

DIREKTOR: s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od pet dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.