ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj, P - 2813/20

Konjic, 06.10.2020.godine

Na osnovu člana 100. stav  3. ZJN BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) na prijedlog Komisije za javne nabavke, rješavajući po žalbi ponuđača „Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 05.10.2020. godine pod brojem P-2803/20 a koji se odnosi na Tendersku dokumenatciju za nabavku roba- auto gume i gume za teretna vozila i lanci  broj P-2634/20 od 17.09.2020. godine direktor Društva donosi:

RJEŠENJE

I

Usvaja se žalba ponuđača„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac  protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-2803/20 od 05.10.2020. godine kao osnovana.

II

Utvrđuju se izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj P-2634/20 od 17.09.2020. godine za nabavku roba- auto gume i gume za teretna vozila i lanci  , kako slijedi:

  1. U tačci 9 u potpunosti se briše napomena za LOT 1.

U tačci 9 , za LOT 2 briše se riječ ekvivalent , a dodaje drugi  tip gume iz grupe middle brend.

  1. U tačci 13.2 alineja c briše se kao i dokaz da se radi o tipu gume WD 2060,(za LOT 1) , mijenja  se alineja d ,koja sada glasi: Kataloška dokumentacija izdata od strane proizvođača.( osim za LOT 3 pod stavkama 3 , 4 i 5)
  • U tehničkoj specifikaciji za LOT 1 briše se tip:WD 2060 , te se u  napomeni mijenja rečenica  Za gume pod rednim brojem 1 dostaviti tehnički list ili certifikat kojim se dokazuje da ponuđene gume odgovaraju tipu WD 2060.

Nova napomena glasi: Za gume pod rednim brojem 1 dostaviti katalošku dokumentaciju izdatu od strane proizvođača.Za gume pod rednim brojem 2 i 3 dostaviti dokaze kojim se dokazuje da gume ispunjavaju slijedeće standarde:Pod stavkom 2 – index opterećenja 143/141 J , maximalno opterećenje 2000/1900.Za stavku 3 – index opterećenja 143/141 J , maximalno opterećenje 2725/2575.

  1. Mjenjaju  se i tačke br  26 i 27. i sada glase: Vrijeme do kada se primaju ponude:16.10.2020. GODINE DO 11:00 SATI , Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: 16.10.2020. GODINE 11:30 SATI

 

III

Ovo Riješenje stupa na snagu danom donošenja, i isto će se objaviti na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba, a Izmjenjena tenderska dokumentacija objavit će se na portalu javnih nabavki dana 06.10.2020. godine i učiniti dostupna svim ponuđačima.

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2020 godinu broj P-3800/19 od 28.11.2019. godine pokrenuo postupak javne nabavke roba- auto gume i gume za teretna vozila i lanci .

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

  Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-48-3-27/20 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana            17.09.2020. godine.

 Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba- auto gume i gume za teretna vozila i lanci   broj P-2634/20 dana 17.09.2020. godine je objavljena na portalu javnih nabavki.

Na istu ponuđač „Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac je blagovremeno uložio žalbu koja je protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-2803/20 dana 05.10.2020. godine kao osnovana .

Razmatrajući izjavljene navode žalbe ugovorni organ je utvrdio da je ista osnovana, to je u cilju obezbijeđenja osnovnih prinicipa javne nabavke i to principa jednakog tretmana, transparentnosti, pravične i otvorene konkurencije, te na taj način omogućili svakom ponuđaču da ostvari svoje pravo sudjelovanja u postupku javne nabavke, a da bi mi, kao ugovorni organ po što povoljnijim ekonomskim uslovima dobili najbolju ponudu u cilju najefikasnijeg korištenja javnih sredstava,  shodno odredbama člana 100. st. 3. Zakona o javnim nabavkama BIH odlučeno je kao u dispozitivu.

DOSTAVITI:                                                                                                                      

      - Ponuđačima                                                          

      -  Komisija za nabavke                               

      -  a/a                                                                   

                                                                          Direktor

                                             s.r  Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum. 

                                           __________________________________

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje.